نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. پست

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

چکیده

به منظور مطالعه پویایی اجتماع مدوز کیسه‌تنان در آبهای بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) نمونه‌های پلانکتونی از 6 ایستگاه و در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390، جمع‌آوری شدند. نمونه‌برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرون انجام گردید. فاکتورهای محیطی مانند شوری، pH، دما و اکسیژن محلول اندازه‌گیری شدند. در این مطالعه 6 گونه مدوز متعلق به سه خانواده شناسایی گردید. بیشترین تراکم کلی مدوزها در تیر ماه (56/2±97/60) و کمترین میزان آن در دی ماه(76/0±01/2) ثبت شد.گونه Octophialucium  funerarium  برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون فاکتور دما را به عنوان مهم ترین فاکتور مؤثر بر تراکم مدوزها نشان داد (P<0.01).

کلیدواژه‌ها