نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) در خلیج فارس 28 نمونه از سه ایستگاه(لارک،شیدور و خارک)صید گردید و قطعه ای از مانتل هر نمونه در اتانول 96 درصد قرار داده شد. استخراج  DNAبه روش CTAB انجام گرفت و واکنش زنجیره ای پلی مراز با یک جفت پرایمر انجام گرفت. بعد از توالی یابی، الاین کردن سکانس ها با نرم افزار CLUSTAL_W صورت گرفت، تعداد هاپلوتایپ ها، فراوانی هاپلوتایپی، تنوع نوکلئوتیدی با نرم افزارهای Areliquien وDNAsp محاسبه گردید. همچنین درصد GC و ترسیم درخت فیلوژنی با نرم افزارMEGA  انجام شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که صدف لب سیاه گونه خلیج فارس فاقد تمایز ژنتیکی و دارای یک جمعیت واحد می باشد. فاصله زنتیکی این گونه با زیر گونه پلی نزی P. margaritifera cumingii دارای مقدار 136/0 می‌باشد که این مقدار، از فاصله بین دو گونه Pinctada mazatlanica و P. margaritifera cumingii به مقدار 027/0 بیشتر است و فاصله ژنتیکی بین صدف لب سیاه خلیج فارس با زیر گونه آفریقایی نیز مقدار (027/0) بدست آمد. بنابراین صدف لب سیاه خلیج فارس با زیر گونه Pinctada margaritifera cumingii در یک کلاد قرار نمی‌گیرد و به احتمال زیاد گونه جدیدی، متفاوت از گونه  Pinctada margaritifera است.