نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این تحقیق پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp. در فلات قاره بخش ایرانی دریای عمان (از جاسک تا گواتر با طول تقریبی 350 کیلومتر) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت نمونه برداری، 5 ترانسکت با فواصل تقریبا مساوی در نظر گرفته شد و از اعماق 10 ،50 ،100 ،200 متر در هر ترانسکت، بوسیله رسوب گیر Van Veen و در سه تکرار نمونه رسوب برداشت گردید. برای تعیین خصوصیات فیزیکی رسوبات بستر تکرار دیگری از رسوب برداشت شد. خصوصیات فیزیکی آب نیز در هر یک از ایستگاهها بوسیله دستگاه CTD ثبت گردید. پس از شناسایی و شمارش، ازطریق PCA و روابط همبستگی، میزان وابستگی فراوانی و زیتوده ایستگاههای مختلف با هر یک از پارامترهای محیطی تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که عمق 10 متری بیشترین فراوانی و زیتوده را به طور میانگین داشته و با افزایش عمق از فراوانی و زیتوده کاسته شده و فراوانی و زیتوده Ampelisca در هر ایستگاه با اکسیژن محلول، درصد شن و دما ارتباط معنی دار داشت.

کلیدواژه‌ها