نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی شامل: جیره شاهد (آرد گندم، سبوس برنج و هویج)، جیره A (آرد گندم، سبوس برنج و سیب زمینی)، جیره B (آرد گندم، سبوس برنج، سیب زمینی و هویج) و جیرهC  (آرد گندم، سبوس برنج و آزولا)  طی یک دوره سه ماه مورد استفاده قرار گرفت. برای کاهش هزینه تولید کرم سفید از مخلوط آزولا 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد استفاده گردید که زیتوده آنها طی 90 روز به 533 گرم بر متر مربع رسید. زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 30 درصد، هویج 30 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند، به 584 گرم بر متر مربع و زیتوده کرم هایی که با مخلوط سیب زمینی 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد تغذیه می شدند به 576 گرم بر متر مربع رسید. از نظر اقتصادی هزینه تولید کرم سفید با آزولا در مقایسه با سایر غذاها کمتر بود. برای دست یافتن به رطوبت مناسب سه دامنه رطوبتی شامل: رطوبت کمتر از 35%، رطوبت بین 35% تا 45% و رطوبت بیشتر از50% (بین 50 تا60 درصد) در نظر گرفته شد. رطوبت مناسب برای حداکثر رشد کرم سفید 50 تا 60 درصد می باشد و زیتوده آنها طی 90 روز به 657 گرم بر متر مربع رسید. اما در رطوبت پایین تر از 45 و بالاتر از 65 درصد زیتوده کاهش یافت. رشد کرم سفید در دو محیط اسیدی و بازی نیز بررسی گردید.  pH محیط اسیدی بین 6 تا 7 وpH  محیط بازی بین 7 تا 8 بود. زیتوده کرم سفید در محیط های بازی در مدت 90 روز به 576 گرم بر متر مربع و در محیط اسیدی برابر 568 گرم بر متر مربع بود. کرم سفید در pH 4/6 تا 6/7 حداکثر رشد را داشت. ولی در pH بالاتر از 8 و پایین تر از 6 رشد آن کاهش یافت. بر اساس نتایج حاصل، آزولا می تواند بعنوان یک جایگزین مناسب و به صرفه در جیره غذایی کرم سفید، و از شرایط فیزیکوشیمیایی آزمایش شده در این تحقیق میتوان بعنوان یک الگو جهت بهبود پرورش آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها