نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

ماهی رفتگر Cobitis taenia، یکی از گونه‌های مهم شاخص و کفزی در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد. صید و نمونه برداری توسط دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 300 ولت انجام شد. در مجموع 410 نمونه صید گردید. نمونه برداری ماهیانه و طی یک دوره یک ساله از مهر ماه 1387 لغایت شهریور ماه 1388 با توجه به شرایط نمونه برداری در مجموع 2 ایستگاه ماهانه بین 16عدد تا 50عدد به روش تصادفی در ایستگاه‌های مشخص شده به نام های کسلیان و تجون از سرشاخه های رودخانه تالار در قسمت های مصبی دریای خزر صورت گرفت.
میانگین قطر تخمک ماهی ها با اندازه گیری در صفحه مدرج و زیر لوپ در فروردین ماه بیشترین مقدار بود و این روند تا خرداد ماه ادامه یافت. قطر تخمک در فروردین ماه با میانگین 20/36 میکرون و انحراف معیار 52/6 محاسبه شد. بررسی غدد جنسی نشان داد که به طور کلی اوج رسیدگی جنسی این ماهیان در فروردین ماه رخ می‌دهد. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی(GSI) 04/1 درصد همراه با انحراف معیار 42/0 به دست آمد. میانگین شاخص وزنی کبد (HSI) نیز برابر 156/0 همراه با انحراف معیار 009/0 محاسبه گردید، به گونه ای که در زمان اوج رسیدگی جنسی شاخص وزنی کبد کاهش می یابد. طول کل ماهی در زمان بلوغ جنسی (Lm50)، با میانگین 44/67 میلی متر و انحراف معیار 17/11 و وزن کل با میانگین 33/2 گرم و انحراف معیار 64/0 محاسبه گردید. میزان HSI (شاخص وزن کبد) در فصل بهار کاهش چشمگیری نسبت به ماه های دیگر نشان داد که این کاهش نسبت عکس با میزان GSI در این فصل دارد.

کلیدواژه‌ها