نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

مایسیدها سخت پوستانی کوچک پلانکتونیک می باشند که دارای پراکنش جهانی اند و در محیطهای متنوع و اعماق مختلفی از دریاها زندگی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی گونه های پلانکتونی میگوهای مایسید در سواحل ایرانی خلیج فارس (مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر) از اسفند ماه 89 تا مهرماه 90 بصورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرون و به روش کشش مورب از کف به سطح از 7 ایستگاه انجام گردید.  طی این بررسی خصوصیات ریخت شناسی گونه Indomysis annandalei و گونه ای از جنس Rhopalophthalmus مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این تحقیق تراکم گونه های ذکر شده در ماهها و ایستگاههای مختلف محاسبه گردید. بیشترین تراکم مایسیدها در خرداد ماه به میزان 1±85/2 فرد در متر مکعب مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها