نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

یک توصیف کلی از الگوهای پراکنش سخت‌پوستان سواحل صخره‌ای در طول کل سواحل جزیره هرمز، زمینه را برای مقایسة الگوهای پراکنش این موجودات بین جزرومدی فراهم کرده است. در راستای آزمودن اینکه چه تنوعی در فراوانی و پراکنش گونه‌ها از ناحیة فراساحلی تا فروساحلی منطقة بین جزرومدی در طول کل سواحل صخره‌ای  جزیره هرمز وجود دارد، سه منطقة اصلی (غرب، جنوب، جنوب‌شرق) مطالعه شد و 3 ترانسکت در هر منطقه درنظر گرفته شد. در هر یک از 9 ترانسکت ساحل سطح‌بندی شده و یک توصیف کیفی انجام شد که به طبقه‌بندی نمونه‌برداری کمی بعدی کمک می‌کرد. از نمونه‌های برداشت شده‌ عکس و اسلاید‌های میدانی تهیه شد و پس از آن بوسیله فرمالین 4% تثبیت و برای آنالیزهای مختلف به آزمایشگاه منتقل شدند. وی‍ژگی اختصاصی ناحیه فراساحلی حضور Balanus amphitriteمی‌باشد. همچنین در ناحیة میان‌ساحلی اساساً Balanus amphitriteغالب است. الگوهای پراکنش مشاهده شده در ناحیة فروساحلی شباهتی بین سواحل صخره‌ای جنوب و جنوب‌شرق جزیره هرمز را نشان می‌دهد که اساساً Elasmopus sp.در آنجا غالب است. همچنین اطلاعات مهمی دربارة فراوانی و پراکنش سخت‌پوستان به صورت فصلی در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز بدست آمده است. بر اساس این نتایج میزان فراوانی سخت‌پوستان در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان کاهش نشان داده است. به‌طور خلاصه سخت‌پوستان غالبیت داشته و شرایط بستر و محیطی در این منطقه باعث گسترش بیشتر در این رده گردیده است.

کلیدواژه‌ها