نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مؤسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

در این مقاله با استفاده از دو مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک دریا COHERENS و BOM به مطالعه و برآورد انرژی‌های جریان‌های جزر و مدی در خور موسی پرداخته شده است. ابتدا هیدرودینامیک منطقه تحت اثر 6 مؤلفه‌ی اصلی جزر و مدی، با قابلیت تفکیک 250 متر و در 10 تراز قایم، شبیه‌سازی شده و نتایج هر دو مدل با جریان‌سنجی‌های به عمل آمده توسط مؤسسه ملی اقیانوس شناسی مقایسه شده است. نتایج مدل COHERENSبه واقعیت نزدیک‌تر بوده و لذا این مدل به منظور تدقیق بیشتر واسنجی می‌شود. پس از اطمینان از صحت نتایج مدل واسنجی شده‌ی COHERENS، مدل انرژی جریان‌های جزر و مدی منطقه شبیه سازی شده است. در این مطالعه ماژول انرژی جریان‌های دریایی به صورت ماژول تکمیلی طراحی، تنظیم و به مدل اصلی اضافه شده است. متوسط‌گیری‌های ساعتی در طول یک‌ماه از انرژی جریان در مدل نشان می‌دهد که بیشترین مقادیر انرژی جریان در منطقه‌ی بار میانی با متوسط ساعتی بیش از  MWh 0.65 به ثبت رسیده است. بیشترین مقدار انرژی تجمعی-عمقی جریان در منطقه به حدودMWh 5 می‌رسد. همچنین با اجرای مدل، تنگه‌ای واقع در بار میانی بعنوان بهترین منطقه بمنظور استحصال انرژی جریان، با چگالی جریان بیش از  85 مشخص شده است.