نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

2 مرکز تحقیقات شیلات چابهار

3 شبکه دامپزشکی چابهار

چکیده

جداسازی، کشت، خالص سازی و شناسایی دقیق فیتوپلانکتون های بومی هر منطقه می تواند مبنای تحقیقات بعدی بر روی گونه ها باشد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنتیکی گونه ای از جنس Amphora به صورت تک سلولی از خلیج چابهار جدا و خالص گردید و در محیط کشت F2S که حاوی سیلیس بود کشت داده شد. گونه ها تحت شرایط مناسب در ژرمیناتور انکوبه شدند. rDNA از سویه خالص استخراج گردید و توالی نوکلئوتیدها در بخشی از ناحیه LSU-rDNA بررسی گردید. آنالیزهای فیلوژنتیکی MP و NJ نشان داد که Bacillariophycea یک گروه مونوفایلتیک را تشکیل می‌دهد و ایزوله ایرانی در کلاد 1 قرار گرفته و بیشترین شباهت را به A.coffeaeformis دارد. بررسی خصوصیات مورفولوژی هم با نتایج مولکولی مطابقت داشت.

کلیدواژه‌ها