نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

توسعه گسترده طراحی و ساخت کشتی ­های چند بدنه در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. امروزه، تعداد زیادی از این شناورها با طرح های مختلف ساخته می شود. با این وجود مطالعات عددی و آزمایشگاهی کمتری بر روی رفتار آنها در مقایسه با شناورهای تک بدنه انجام شده است. طول و فاصله دو بدنه از عوامل موثر بر الگوی موج ایجاد شده در اطراف و بین دو بدنه و در نتیجه مقاومت موج سازی شناور هستند. در این پژوهش تاثیر پارامترهای هندسی شامل نسبت طول به قطر و فاصله دو بدنه بر عملکرد هیدرودینامیکی یک شناور با سطح آبخور کوچک با روش دینامیک سیالات محاسباتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی تاثیر طول به قطر بر ترکیب سیستم­ موج اطراف بدنه آزمایش کشش برای دو مدل با نسبت­ های مختلف در محدوده سرعتی گسترده مورد شبیه­ سازی قرار گرفته است. همچنین جهت ارزیابی اثر  فاصله دو بدنه بر تداخل امواج بین دو بدنه نیز دو مدل به فاصله­ های مختلف در سرعت ­های گوناگون در محیط دینامیک سیالات محاسباتی شبیه ­سازی شده ­اند. شبیه­سازی­ها برای دو آبخور مختلف انجام شده است. تأثیر عدد فرود، نسبت طول به قطر و اندازه آبخور بر رفتار هیدرودینامیکی مدل نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مقاومت فشاری، اصطکاکی و تداخلی دو بدنه محاسبه و الگوی موج اطراف بدنه و بین دو بدنه استخراج و با داده­های آزمایشگاهی مقایسه شده است که نشان­ دهنده تطابق منطقی نتایج عددی و آزمایشگاهی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات