نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه مازندران، بابلسر.

چکیده

این پژوهش، با هدف تقویت و توسعه گردشگری در سواحل، عوامل جذب‏کننده گردشگران ورزشی فعال در زمینۀ گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر مشتمل بر کلیه کارمندان مرد صداوسیما مراکز استان‌های سراسر کشور بودند و حجم نمونه آماری براساس جامعه آماری و با استفاده از جدول مورگان، 196 نفر تعیین شد. بدین منظور تعداد220 پرسشنامه توزیع گردید و در نهایت 200 پرسشنامه مورد تجرزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد که پایایی درونی آن از طریق ضریب آلفای‌کرونباخ به‌میزان 89/0 محاسبه و تایید گردید. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش با استفاده از آزمون کالموگراف‌اسمیرنف، آزمون فریدمن، یومن‌ویتنی و کروسکال‌والیس با کمک نرم‌افزار19 spssانجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که جذابیت جاذبه‌های طبیعی با میانگین رتبه‌ای13/7 مهم‌ترین عوامل جذب‏کننده درونی و اطلاع‌رسانی، رسانه‌ها و تبلیغات با میانگین رتبه‌ای12/7 مهم‌ترین عوامل جذب‏کننده بیرونی گردشگران به گردشگری ساحلی محسوب می‌شود. همچنین عوامل جذب‏کننده بیرونی مهم‌تر از عوامل جذب‏کننده درونی عنوان شدند. با‌ توجه به نتیجه پژوهش حاضر، به مدیران و مسئولان در جذب گردشگر ساحلی پیشنهاد می‌شود که در کنار ویژگی‌های طبیعی دریا، جشن‌هایی متناسب با فرهنگ شهر میزبان برگزار کنند. اطلاع‌رسانی و تبلیغات در مورد تفریحات و امکانات ساحلی از طریق رسانه‌ها و آژانس‌های گردشگری صورت‌گیرد. همچنین در فصل‌هایی که مسافر کم است از طریق تخفیفات ویژه تورهای تفریحی ساحلی، زمینه را برای جذب بیشتر گردشگر فراهم‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Adabi Firouzjah, J; Kouzehchian, H; Ehsani, M (2009 .( A Study of the Effect of Natural Sport Attractions on Developing Sport Tourism in Iran from the Viewpoint of the Sport and Tourism Experts, Sport Management Journal, Volume 1, Issue 1, Page 67-81(Persian).

Alizade Firouzjai, N. (2012). The necessity and importance of tourism development on the coast of Makran (Case Study of Chabahar city)". Makran coast and offshore development Hmayshmly authority of the Islamic Republic of Iran. Maritime and Marine Science University of Chabahar, Konarak third zone Islamic Republic of Iran Navy military strategy, 10-51(Persian).
Ardakany, T; Dehdari, S., Erfany, M, Bamany, A. (2006). Coastal ecotourism approach to sustainable development, Symposium on Natural Resources and Sustainable Development in the South Caspian Sea, Islamic Azad University of Light, p. 1-119-120 (Persian).
Coshall, J & Charlesworth, R (2011). Amanagement orientated approach to combonation forecasting of tourism demand, Tourism management,Volume32, Issue 4, P759-769.
Darvishi, A; Dosti, M; Bagherian, B (2017). Political obstacles of the development of sports tourism coastal Mazandaran province. Journal of Marine Science and Technology, (Available Online from 14 May 2017) (persian).
 

Ebrahimzadeh, E, Agassi zade, A. (2009). The Analysis of Effective Factors in the Expansion of Coastal Region of Chabahar Tourism through SWOT Model, Journal Urban Regional Studies and Research, Volume 1, Issue 1, Page 107-128 (Persian).

Ehsani,M; Honarvar,A; Eftekhari, A; Honari,H;Jordan,F (2010). Determining Important Factor in the Quality of Sport Tourism Packages in Iran; Volume 2, Issue 4, p 5-25 (Persian).
Fourie,J,T; Santana-Galllego, M (2011). The impact of  mega-sport events on tourists arrivals, Tourism Management, Volume32, Issue 6, P1364-1370 .
Geravnd, A;Bahmani, F,; Afshary, M. (2013). Explanation and Identification of Attracting and Preventive Factors in Inactive Sport Tourists Traveling to Iran Western Provinces (Ilam, Kermanshah, Lorestan, Hamedan), journal new Trends in Sport management, Volume 1, Issue 1, p49-63 (persian).
Ghafouri, F. Honarvar, A. Nematpoor, R (2014), An Investigation of Influential Factors on Development of Water Sport’s Tourism in Coastal Cities of Mazandaran, Journal of  sport management and development, Volume 2, Issue 2, Page 19-30 (persian).
Ghiyamirad, A; Moharamzade,M (2008). A Comprative Study of Role of Factors Effective on Sport Tourism Development from the Viewpoint of Directors & Authorities of Sport in Iran & Australia, Journal Hakat, Volume 35, Issue 35, P 99-115 (Persian).
Gibson, H; Willming, C & Holdnak (2003).Small-scale event spot tourism: Fans as tourism, Tourism management,24,p181-190 .
Ghermandi, Andrea. Nunes, Paulo. Portela, Rosimeiry. (2011), Recreational, Cultural, and aesthetic services from estuarine and coastal ecosystems, Journal of treatise on estuarine and coastal science, Vol 12, Pp: 217-237.
Gibson, H. J. (1999). "Sport Tourism: The rules of the game". Parks & Recreation, 34(6), 36-43.

Hajinezhad,A, Ahmadi,A (2010). The Economical Effect of Trade Tourism on Urban Areas; case study: Baneh City, Urban Ecology Research Journal, Volume 1, Issue 2, Page 7-22 (persian).

Hinch, T., Higham, J (2003) .Sport tourism development, Channel view publication. 45-58.

Honarvar,A; Ghanbari Firozabadi, A; Khatibzade, M (2013). Demographic characteristics and preferences of sport tourists in Iran; Economy and Marketing in sport; Volume 2, Issue5, p1-24 (persian).
Honarvar, A, GHafouri,A ,Farzam,F, SHarifian,E (2007). Important factors in the marketing of sport tourism in Iran,  Olympic, Issue4,(40), Volume 15, p31-44 (persian).

Khani, F; Khosravi mehr, H; Torany, A. (2014). Evaluation of Rural Tourism Potentials to Eliminating the Economic Challenges,journal of rural research,Volume 5, Issue 1, Page 191-212 (Persian).

Khalilvand, kolsum. Esmaeili, Zahra. (2015). The importance of coastal tourism in the tourism industry (Case study: Bushehr coasts), The first international conference and 4th national conference on tourism, geography and sustainable environment, Hamedan, Pp: 1-8 (persian).
Kozak, M (2002). Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destinations, Tourism Management, Volume 23, Issue 3, P 221-232.
Moharramzadeh, M. (2006). Comparison of university sporting marketing methods in Iran and Turkey:, Research and Planning in Higher Education, Volume 12, Number 3, P 93-108 (persian).
Monfared, Fatemeh. Steelaji, Ali Reza. (2013), Comparative Study of  Procedures of Collegiate Sport Marketing in Iran and Turkey, The first national tourism conference, geography and sustainable environment, Hamedan, Pp: 1-15 (persian).
Naderian, M., Zolaktaf, V., & Moshkelgosha, E. (2009). The barriers of female participaton in sport focused on motivation,. Movement and sport, , 1,, 145-154. (persian)
Needham, d, Mark , Szustar, W, Brian; (2011). Situational influences on normative evaluations of coastal tourism and recreation management strategies in Hawaii; tourism management, Volume 32, Issue 4, August 2011, Pages 732-740.
Noronha, L., Lourenço, N., Lobo Ferreira, J. P., Lleopart, A., Feoli, E., Sawkar, K., & Chachadi, A (2003). Coastal tourism, environment and sustainable local development. TERI-The Energy Research Institute.
Ottevanger, H.J., Dalarna, H., & Heilbronn, F (2007). Sport tourism: factors of influence on sport event visit motivation, Master of Arts in European Tourism Management Bournemouth University (UK) August 2007.
Razavi, M, Dousti, M, Ghasemi Siani, M. (2015). The Role of Mass Media on People’s Attitude towards General Sports with a Focus on Physical Fitness (a Case Study: Babolsar City), Article 6, Volume 4, Issue 13, Page 71-80 (persian).
Razmi, M., Mohammad Asgari, H., Dadolahi-Sohrab, A., Nazemossadat, S., kh, S. (2018). Assessing changes shoreline in Dayyer city using the Landsat satellite data, sensor TM and OLI 1991 and 2014 years. Journal of Marine Science and Technology, 16(4), 1-12(persian).
Rabie, A; Haghighi, M; Zangane, S (2012).Factors affecting cultural tourism development of city of Kermanshah, journal of cultural management, Volume 6, 4(18), P135-150 (Persian).
Reger, b. C. l. S., h. Bauman,a. Wootan,m. Middlestadt,s. (2002). Wheeling Walks: A Community Campaign Using Paid Media to Encourage Walking Among Sedentary Older Adults,. Preventive Medicine,, 35,(3,), 285-292.
Rezaei,p & Rehmani.V (2008). Providing suitable model for scheduling tourism Industry in coastal side villages of nor city, Quarterly Journal of the Studies of Human Settlements Planning, Volume 2, Issue5, p 46-73 (Persian).
Romero-Padilla, Y., Navarro-Jurado, E., & Malvárez-García, G. (2016). The potential of international coastal mass tourism destinations to generate creative capital. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.‏
Rukn al-Din Eftekhari, A.,B, Ramezan Nezhad,Y ,.Pourtaheri, M. (2017), Measurement satisfaction of tourists from coastal tourism destinations in rural areas of Guilan province, Human geography research, Vol 49, No 3, Pp: 571-585 (persian).
Sabagh kermani,M; Amirian,S (2000). Economic Impact of Tourism in Islamic Republic of Iran Using Data Analysis. Trade Studies (IJTS). 4, Issue 16, P57-83 (Persian).
36-Saghei, M. Amini nejad, Gholam Reza. Sabuhi, Gh. (2016), Check Tourism Potentials Coastal town of SWOT and TOPSIS model based Bushehr, Geography and Environmental planning; Page 103-130 (persian).

Shie, E, Alipor eshkili,S (2011). Investigates the Contributory Factors of Coastal Tourism Improvement with Regard to Sustainable Tourism Criteria; Case Study: Ramsar Coast, Journal of Architecture,Urban Digian & Urban Planning, ArmanShahr Architecture & Urban development, Volume 3, Issue 5, Page 155-168 (persian).

ShoKohi,M,. Habibi,M,.Yazdkhast,F (2014). Coastal design with emphasis on the linkage of natural elements and artifacts in order to enhance the role of tourism (Case study: Karun River Ahvaz), Thesis, Art University of Tehran - Faculty of Arts and Architecture (Persian).
Vay, Gi, Chuck (2003),"tourism in the holistic perspective, translation Corp, Ali  parsaeyan and Mohammad Arabi, Tehran, publisher of the Cultural Research Bureau, p34 (Persian).
Zaraby, A; Alizadeh  Asl, J, Bahari, E (2014). An Analysis of Tourism Infrastructures in the Ecotourism Destination of Band Village of Urmia Using SWOT Model, Journal of Geography and Planning, Volume 18, Issue 48, Page 177-210 (Persian).