نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

2 گروه سازه‌های آبی دانشکده علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 گروه سازه های آبی دانشکده علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در تحقیق حاضر از مانع متخلخل به عنوان یک مانع نفوذپذیر جهت کنترل جریان غلیظ رسوبی استفاده شده است. برای ساخت مانع متخلخل از چینه‌های ریاضی به ابعاد 1/2* 1/2سانتی‌متر استفاده شد. آزمایشات در فلومی شیب‌پذیر به طول 10 متر و در دو شیب 0 و 5/2 درصد انجام شد. دبی ورودی در کلیه‌ی آزمایشات مقدار ثابت 7/0 لیتر در ثانیه بود. غلظت ورودی جریان غلیظ نیز برابر با 20 گرم بر لیتر بود و همچنین غلظت جریان غلیظ در بالادست و پایین دست مانع متخلخل اندازه‌گیری شد. اندازه‌گیری غلظت با استفاده از نمونه-گیر سیفونی انجام شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مانع متخلخل از مانع متخلخل پلکانی رو به جریان عملکرد بهتری داشته است. همچنین مانع پلکانی متخلخل با پلکان پشت به مسیر جریان غلیظ، از مانع متخلخل و مانع پلکانی با پلکان رو به جریان، مقدار بیش‌تری از دبی رسوبی را کاهش داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Asghari Pari, S.A. 2010. Investigation of the Effect of Height Obstacle on Sedimentation of Reservoir in Turbidity Current. Water Sciences Engineering Faculty, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
Asghari Pari, S.A., Kashefipour, S.M., Ghomeshi, M. and Shafai Bajestan, M. 2010. Effects of obstacle heights on controlling turbidity currents with different concentrations and discharges, Journal of food agriculture & Environment 8(2):930-935.
Asghari Pari, S.A. and Mohagheghiyan, S.M. 2015. Numerical Investigation Effect in Using Plate and Tilt Columnar Barrier in Controlling Turbidity Current. Iranian Journal of Irrigation and Drainage. 9(2): 357-366.
Asghari Pari, S.A. and Mohagheghiyan, S.M. 2015. Numerical Investigation of the Effect of Creation of Protective Pit Bottoms on Controlling Turbidity Current. Iranian Journal Management System. 7(23): 1-12.
Daryaee, M., Kashfipour, S.M. and Ghomeshi, M. 2015. Study of Obstacle and Roughness Impacts on Controlling Sedimentary Density Current, journal of Water and Soil Science. 24(4): 1-9.  
Garcia, M.H. 1992. Turbidity currents. Encyclopaedia of Earth System Science, ASCE 4:399-408.
Leong. K. K., Mok, K. M. and H. Yeh. 2006. Fluctuation of the front propagation speed of developed gravity current. Journal of Hydrodynamics 18(3): 351-355
Nogueira, H.I.S., Adduce, C., Alves, E., and Franca, M.J. 2013. Analysis of lock-exchange gravity currents over smooth and rough beds. Journal of Hydraulic Research 51(4): 417–431
Ohey, C.D. and Schleiss, A.J. 2007. Control of turbidity currents in reservoirs by solid and permeable obstacles. Hydraulic Engineering, ASCE 133(6): 637-648.
Ohey, C.D., Cesar, G.D. and Schleiss, A.J. 2010. Effect of inclined jet screen on turbidity current. Journal of Hydraulic Research, IAHR 48(1): 81-90.
Prinos, P. 1999. Two-dimensional density currents over obstacles. Proceedings of the 28th IAHR Congress, Graz, Austria.
Woods, A.W., Bursik, M.I., and Kurbatov, A.V. 1998. The interaction of ash flows with ridges, Bull Volcano l60:38–51.
yaghubi, s., Abbaszadeh, sh., Golchoubian, P., Afshin, H. and Firoozabadi, B. 2013. Experimental Investigation of the Effect of Two Consecutive Obstacles on Turbidity Current, journal of selcuk university natural and applied science.