نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

در این مطالعه سعی می شود در طول فصول مختلف سال، میزان شناوری یک جسم را پیش بینی نمائیم. میزان شناوری یک جسم رابطه مستقیم با چگالی محیط دارد. در این تحقیق در گام نخست طراحی نرم افزار با استفاده از داده های بیست ساله هواشناسی و همچنین عمق شناسی خلیج فارس و در نظر گرفتن دبی آب های ورودی به و خروجی از خلیج فارس مدل هیدرودینامیکی کوهیرنس برای این منطقه تا زمان پایداری به اجرا در آمده است تا نهایتا یک بانک اطلاعاتی از چگالی در منطقه مورد مطالعه بدست آوریم. پس از تهیه بانک جامع چگالی از این داده ها به عنوان ورودی های نرم افزار طراحی شده، استفاده شده است که در آن با گرفتن پارامترهای مکانی، زمانی،سطح مقطع و وزن شناور میزان آب خور شناور در یک روز خاص از سال و در یک منطقه خاص برآورد می شود.
نتایج مدل نشان می دهد که کمترین میزان آب خور شناور مربوط به مناطق جنوبی خلیج فارس است و از نظر زمانی نیز با فصل های سرد سال در ارتباط است که با معکوس تغییرات چگالی بر حسب مکان و زمان در خلیج فارس انطباق بسیار خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Sadri Nasab, M. (2010). Three Dimensional Numerical Modeling of Circulation in the Strait of Hormuz. Oceanography, 1(1) , pp.19-24.
Acott, CJ.,1999. The diving "LAW-ERS": A brief resume of their lives. South Pacific Underwater Medicine Society29: 39-42.
Al Hajiri, k., 1990. The Circulation of the Persian Gulf. A Model Study of its Dynamics. The Catholic University of America .Washington D.C. p:218.
Emery, K. O., 1956. Sediments and water of the Persian Gulf, AAPG Bull., 40:2354–2383.
 
Perrone,T.J., 1981. Winter shamal in the Persian Gulf. Naval Env. Predicttion Res.Facility. Technical Report. Monterey,.p:180.
Stelling, G. S. & Van Kester, J. A. Th. M., 1994. On the approximation of horizontal gradients in sigma co-ordinate for bathymetry with steep bottom slopes.  Int. J. Numer.Methods Fluids18:915–935.
Stewart R., 2008, Introduction to Physical Oceanography, Texas A&M University