نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 2. گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی پارامترهای زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در زمان تخم‌ریزی و پس از تخم-ریزی انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 60 ماهی در طی 3 ماه، به ترتیب در شهریور ماه در آب شیرین (رودخانه کارون در خرمشهر) (ایستگاه 1)، شهریور ماه در آب شور (سواحل هندیجان) (ایستگاه 2 )، مهر ماه در آب شور (ایستگاه 3) و آبان ماه و در آب شور(ایستگاه 4) صید و نمونه برداری صورت گرفت. سنجش پارامترهای زیستی و تعیین شاخص گنادی و بافت شناسی گناد ماهیان انجام پذیرفت. در بررسی فاکتورهای بیولوژی، بیشترین میزان طول کل، وزن کل و وزن گناد در ماهیان ایستگاه یک مشاهده شد که با دیگر ایستگاه‌ها اختلاف معنی‌داری داشت (05/0> p). در بررسی‌های میکروسکوپی، تعداد 7 عدد از نمونه‌های مورد مطالعه نر و 53 عدد ماده تشخیص داده شدند. نمونه‌های ایستگاه شماره یک که ایستگاه تخم‌ریزی ماهی صبور می‌باشد اکثرا در مرحله 5 رسیدگی جنسی قرار داشته که اکثر اواوسیت ها تخمک گذاری نموده اند. نمونه های 3 ایستگاه دیگر اکثرا در مراحل اولیه رسیدگی جنسی قرار داشتند. در تخمدان این ماهی ها، مراحل اولیه تشکیل زرده و حاشیه نشینی هستک ها و گسترش وزیکول های زرده مشهود است. با بررسی های صورت گرفته، می توان چنین نتیجه گیری نمود که ماهی صبور در شهریور ماه آماده تخم ریزی بوده و زمان مناسبی برای جمع آوری مولدین و تکثیر مصنوعی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات