نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس

2 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

چکیده

صید به ازای واحد تلاش و واحد سطح و همچنین میزان توده زنده ماهی سنگسر معمولی در آب‌های استان بوشهر در بهمن ماه سال 1390 برآورد شد. منطقه نمونه‌برداری به سه ناحیه شمالی، مرکزی و جنوبی و هر ناحیه نیز به سه زیرلایه عمقی 20-10، 30-20 و 50-30 مترتقسیم بندی گردید. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نمونه‌ها از مجموع 45 ایستگاه بدست آمد. طول کل ماهیان نمونه‌برداری شده بین 56-27 سانتی متر و میانگین طول کل ماهی سنگسر 95/4±7/42 سانتی متر بدست آمد. توده زنده کل 55/5943 تن محاسبه شد. CPUE کل و CPUA کل به ترتیب 25/803 کیلوگرم بر ساعت و 05/9269 کیلوگرم برمایل مربع محاسبه شد. کمترین میانگین CPUE در لایه عمقی 30-20 متر با 82/8 کیلوگرم بر ساعت و بیشترین میانگین CPUE در لایه عمقی 20-10 متر با 45/21 کیلوگرم بر ساعت بدست آمد. بیشترین میانگین CPUA در لایه عمقی 20-10 متر با 35/259 کیلوگرم بر مایل مربع و کمترین میانگین CPUA در لایه عمقی 30-20 متر با 91/95 کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شد. از نظر ناحیه‌ای، ناحیه مرکزی با 9/8913 کیلوگرم بر مایل مربع بیشترین، و ناحیه جنوبی با 9/23 کیلوگرم بر مایل مربع کمترین میزان CPUA را به خود اختصاص داد. نتایج این تحقیق نشان دهنده بالاتر بودن تراکم ماهی سنگسر معمولی در نواحی مرکزی آب‌های استان بوشهر و در اعماق بالاتر از 30 متر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abu-Hakima, R., El-zahr, C., Akatsu, S. and Al-Abdul-Elah, M. M. 1983. The reproductive biology of Pomadasys argenteus (Forskal) (Family: Pomadasyidae) in Kuwait waters. Report No. 999. Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait.
Al-Abdessalaam, T. Z. S. 1995. Marine species of the Sultanate of Oman. Ministry of Agriculture and Fisheries, Publication of Sultanate of Oman. No. 46/95. 156-169.
Al-Husaini, M., Al-Baz, A., Al-Ayoub, S., Safar, S., Al-Wazan, Z. and Al-Jazzaf, S. 2002. Age, growth, mortality and yield-per-recruit for nargoor, Pomadasys kaakan, in Kuwait Waters. Fish. Res. 59: 101-115.
Carpenter, K. E., Krupp, F.,  Jones, D. A. and Zajonz,  U. 1997. Living  marine  resources of  Kuwait,  Eastern  Saudi  Arabia, Bahrain,  Qatar and  UAE.  FAO Species Identification Field guide for Fishery Purposes, 1-293. Rome, Italy: FAO Publication.
Fakhri, A., Pazira, A., Rastgoo, A. and Shadi, A. 2011. Mortality, Exploitation and Yield per Recruit of Javelin Grunter, Pomadasys kaakan, in the Iranian Waters of the Persian Gulf. Middle-East jour. Sci. Res. 9 (1) :64-67.
Fischer, W. and Bianchi, G. 1984. FAO species identification sheets for fishery purposes. Western Indian Ocean (Fishing Area 51). Vol. 2. Rome, Italy.
Gulland, J. A. 1983. Manual of Methods for Fish Stock Assessment- Part 1. Fish Population Analysis. Manual 4. FAO Manuals in Fisheries Science . No. 4 (4): 105p.
Haggarty, D.R. and King, J. R. 2006. CPUE as an index of relative abundance for near shore reef fishes. Fish. Res. 81:89-93.
 
Hoseini Nezhad, S. A., Mohammadi, G., Gholamreza, E., Khodadadi, M., Ansari, H. and Hashemi, S. A. R. 2011. Estimation by catch value of Trawler net in Khuzestan coastal waters (NW Persian Gulf). Journal of Marine Biology. 2 (4): 23-31.
Hussain, S. M. and Abbas, G. 1995. Influence of feed levels on the growth of Lutjanus johni (snapper) and Pomadasys kaakan (drum) In: Proc. Workshop on Coastal Aquaculture and Environmental Managment. Cox’s Bazar, Bangladesh (N. Mahmood, ed.). pp 17-25.
Kamali, E., Dehghani, R., Forooghi Fard, H. and Salarpouri, A. 2011. A study on natural feeding of Javelin grunter (Pomadasys kaakan) in Hormuzgan province, Persian Gulf waters. Journal of Aquatic Animals and Fisheries. 1 (4): 39-44.
Kotwicki, S., Martin, M. H. and Laman, E. A. 2011. Impriving area swept estimates from bottom trawl surveys. Fish. Res.110: 198-206.
Majid, A. and Imad, A. 1991. Growth of Pomadasys kaakan (Haemulidae) off coast of Pakistan. Fish Byte. 2: 21-21.
Mathews, C. P., Lee, J. U., Samuel, M. and Joseph, P. S. 1989. Fin Fisheries management project, Phase III. Final Report, Report No. 2943. Kuwait Institute for Scientific Research, Kuwait.
Nelson, J.S., 2006. Fishes of the world. John Wiley and Sons Publication. 601P.
Paighambari, S.Y. and Daliri, M. 2012. The By-catch Composition of Shrimp Trawl Fisheries in BushehrCoastal Waters, the Northern Persian Gulf. Journ. Per. Gul.(Mar. Sci.). 9: 27-36.
Petrakis, G., MacLennan, D. N. and Newton, A.W. 2001. Day–night and depth effects on catch rates during trawl surveys in the North Sea. Mar. Sci.58: 50–60.
Raeisi, H., Hosseini, S. A., Paighambari, S. Y., Taghavi, S. A. A. and Davoodi, R. 2011. Species composition and depth variation of cutlassfish (Trichiuruslepturus L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters (Persian Gulf). Afr. Jour. of Biotech.Vol. 10 (76). pp. 17610-17619.
Reynolds, R.M. 1993. Physical oceanography of the Gulf, Strait of Hormuz and the Gulf of Oman:  results from the Mitchell Expedition.Mar. Pollut. Bull. 27:35-60.
Sheppard, C.R.C., Price, A.R.G. and Roberts, C. M. 1992. Marine ecology of the Arabian region, New York: Academic Press.
Sparre, P. and Venema, S.C. 1992.Introduction to tropical fish stock assessment.Part 1.Manual FAO Fisheries Technical Paper.No. 306, Rome, FAO.
Stauffer, G. 2004. NOAA protocols for ground fish bottom trawl surveys of the nation’s fishery resources. U.S. Dep. Commer., NOAA. Tech. Memo NMFS- F/SPO-65. 205p.
Tonks, M. L., Griffiths, S. P., Heales, D. S., Brewer, D. T. and Dell, Q. 2008. Species composition and temporal variation of prawn trawl bycatch in the Joseph Bonaparte Gulf, northwestern Australia. Fish.Res. 89: 276-293.
Valinassab, T., Daryanabard,R., Dehghani, R. and Pierce, O. G. J. 2006. Abundance of demersal fish resources in the Persian Gulf and Oman Sea. Mari. Bio. 86: 1455-1462.
Valinassab, T., Keyvan, A., SedghiMarouf, N. and Kamali, I. 2007.Reproduction characteristics of Javelin Grunt, Pomadasyskaakan, in Hormuzgan Waters of the Persian Gulf.Journal of Marine Science and Technology. 5 (4): 87-99.
Valinassab, T., Azhir, M. T., Sadeghi, N. and Kamali, A. 2011.Monitoring commercial demersal resources of Persian Gulf and Oman Sea by swept area.Journal of Animal Environment. 2 (3): 45-56.
Vinna, M. andAmeida, T. 2005.Bony fish bycatch in the southern Brazil pink shrimp (Farfantepenaeusbrasiliensis and F. paulensis) fishery.Braz. Arch. Biol. Technol. 48(4).