نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا

2 کارشناس ارشد سازه های دریایی

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موج‌شکن‌های شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، به‌صورت موقت یا دائم به‌کار می‌روند. در این پژوهش، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور پانتونی از ماژول AQWA نرم افزار ANSYS استفاده شده ‌است. از مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق می‌توان به الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه، عمق آبخور، پریو موج برخوردی و عرض پانتون اشاره نمود. با توجه به بررسی الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه، می‌توان ضریب عبور موج را در هر نقطه دلخواه پشت موج‌شکن شناور محاسبه نمود. نتایج حاصل از مدلسازی عددی بیانگر آن است که با انتخاب عرض نسبی بزرگ‌تر از 4/0 عملکرد موج‌شکن شناور مناسب است. همچنین با انتخاب پارامتر پریود نسبی (To) در محدوده 5/1-4 برای موج‌شکن شناور پانتونی می‌توان ضریب عبور موجی در حدود 35/0-60/0 انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات