نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی بین قاره ای، ترمینال کانتینر بندر خرمشهر، خرمشهر، ایران.

2 گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

3 گروه اقتصاد و بیمه دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.

چکیده

این پژوهش راه کار بندر خرمشهر در مورد معضل کانتینر های خالی را بررسی می کند و علل اتخاذ استراتژی ها و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی می کند. در ابتدا با مراجعه به ترمینال کانتینری خرمشهر ضمن مشاهده ی روند مدیریت کانتینرهای خالی با مسئولان ترمینال کانتینر بندر خرمشهر و همچنین نمایندگی کشتیرانی کانتینری «هوپاد دریا» مصاحبه شد. در طول مصاحبه ها اطلاعاتی در مورد راه حل های مدیریتی ممکن جمع آوری گردید. پس از تعیین استراتژی های مدیریتی ممکن برای کاهش میزان جابه جایی و هزینه کانتینرهای خالی، با کمک جامعه ی خبرگان صنعت و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی آن ها پرداخته شد. در نهایت میزان صادرات و عدم تعادل تجاری کانتینری بندر خرمشهر به عنوان مهم ترین عوامل تجمیع کانتینرهای خالی شناخته شد. این پژوهش از نظر هدف، پژوهش کاربردی می باشد و از نظر ماهیت، پژوهشی آمیخته می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که مطلوب ترین روش های مدیریت کانتینرهای خالی ایجاد یاردهای اختصاصی در محوطه های خارج از بندرخرمشهر و تکمیل بندر خشک و انتقال زمینی کانتینرهای خالی به بندر امام خمینی می باشد. بخش پایانی نیز ارایه ی پیشنهادات کاربردی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Andersson, N. and Widstrand, J., 2012. Evaluation of Empty Container Transportation and Opportunities for Improvement, A Case Study of the Port of Gothenburg. CHALMERS University of Technology. Report No. E56.
Braekers, K., Janssens, G.K. and Caris, A., 2011. Challenges in managing empty container movements at multiple planning levels. Transport Reviews31(6), pp.681-708. DOI: 10.1080/01441647.2011.584979.
Di Francesco, M., Crainic, T.G. and Zuddas, P., 2009. The effect of multi-scenario policies on empty container repositioning. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review45(5), pp.758-770. DOI: 10.1016/j.tre.2009.03.001.
Feng, C.M. and Chang, C.H., 2008. Empty container repositions planning for intra-Asia liner shipping. Maritime Policy & Management35(5), pp.469-489. DOI: 10.1080/03088830802352111
Flämig, H., Wolff, J. and Herz, N., 2011. A hotspot for empty flows. Baltic Transport Journal, (4), pp.48–49.
Global Insight, 2011. Trade and Transportation Report. New York.
Jahn, C. and Schlingmeier, J., 2014. Cooperation in empty container logistics. In Innovative Methods in Logistics and Supply Chain Management: Current Issues and Emerging Practices. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL), Vol. 18 (pp. 499-514). Berlin: epubli GmbH.
Karmelic, J., Dundovic, C. and Kolanovic, I., 2012. Empty Container Logistics. PROMET-
Traffic&Transportation, 24(3), pp.223–230. DOI: 10.7307/ptt.v24i3.315.
Konings, R. and Thijs, R., 2001. Foldable containers: a new perspective on reducing container-repositioning costs. European journal of transport and infrastructure research1(4). DOI: 10.18757/ejtir.2001.1.4.3503.
Lam, S.W., Lee, L.H. and Tang, L.C., 2007. An approximate dynamic programming approach for the empty container allocation problem. Transportation Research Part C: Emerging Technologies15(4), pp.265-277. DOI: 10.1016/j.trc.2007.04.005.
Le-Griffin, H.D. and Griffin, M.T., 2010. Managing empty container flows through short sea shipping and regional port systems. International Journal of Shipping and Transport Logistics2(1), pp.59-75. DOI: 10.1504/IJSTL.2010.029897.
Lun, Y.H., V., Lai, K.-H. and Cheng, T.C.E., 2023. Managing Empty Containers. In Shipping and Logistics Management, edition 2, pp: 169–182. DOI: 10.1007/978-3-031-26090-2_11.
Olivo, A., Zuddas, P., Di Francesco, M. and Manca, A., 2005. An operational model for empty container management. Maritime Economics & Logistics7, pp.199-222. DOI: 10.1057/palgrave.mel.9100136.
Review of Maritime Transport, 2012. United Nations Conference on Trade and Development, United Nations Publications: New York and Geneva.
Song, D.P. and Carter, J., 2009. Empty container repositioning in liner shipping. Maritime Policy & Management36(4), pp.291-307. DOI: 10.1080/03088830903056934.
Wolff, J., Herz, N. and  Flämig, H., 2011. Empty Container Management,Institute for Transport Planning and Logistics. Hamburg University of Technology (TUHH).