نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان،صومعه سرا ،گیلان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیست،گرایش آلودگی

چکیده

توجه به آلودگی میکروبی و مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر برای سلامت گردشگران وحفظ محیط زیست ضروری است. در این تحقیق برخی از پارامتر‌های مهم فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی، شاخص‌های میکروبی و پارامتر‌های اکسیژن‌خواهی مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه‌برداری در 9 منطقه از آستارا تا چابکسر و در هر ایستگاه با 5 تکرار انجام شد. در مناطق مورد مطالعه، میانگین های دما C° 48/22، شوری ppt 5/8، pH 27/8، فسفاتmg/l 43/0، نیتراتmg/l 21/2، کلیفرم‌مدفوعی144 (MPN/100ml)، کلیفرم‌کل 9/626) MPN/100ml)، BOD5 به مقدار mg/l5/3 و COD به مقدار mg/l43/9 بدست آمد. حداکثر غلظت مواد مغذی در انزلی و کیاشهر مشاهده شد. نتایج بیانگر همبستگی مواد مغذی با همدیگر و همبستگی بین COD با شاخص های میکروبی می باشد. مقایسه مقدار شاخص های میکروبی با استانداردهای ملی و جهانی برای شناگاه‌ها نشان می دهد که میانگین 9 ایستگاه ، فراتر استانداردها بوده و بعلت بار آلودگی میکروبی محدوده ایستگاه های انزلی و لوندویل نیاز به مدیریت وِیژه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات