نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

هر شناور متناسب با جابجایی و مقدار پایداری در محدوده خاصی از تلاطم دریا می تواند به طور ایمن حرکت کند. لذا اگر شناور در محدوده کاری خود مجبور به عبور از مناطق دریایی بسیار متلاطم در فصل های خاصی باشد که میزان پایداری شناور برای غلبه بر آنها مناسب نیست باید روش هایی ارائه شود که از غلتش شناور جلوگیری به عمل آورد. هدف در این مقاله رسیدن به یک پایداری هیدرواستاتیکی مناسب با استفاده از برسی روش های موجود کاهش غلتش شناورها است.از این روش ها دو روش استفاده از مخازن ضد غلتش فعال و ژیروسکوپ به عنوان روش های متداول شناخته می شوند. در این مقاله سعی شده است معادلات حاکم بر روش های مخازن کنترل فعال و ژیرسکوپ ضد غلتش ارائه و حل گردد و سپس با مقایسه نتایج روش بهینه تر ارائه گردد.نتایج بررسی به عمل آمده نشان می دهد استفاده از مخازن ضد غلتش در شناورهای بزرگ و برای کاهش آنی حرکت غلتش عرضی بهتر بوده و در شناورهای کوچک و کشتی های مسافربر بدلیل کنترل بهتر ژیروسکوپ نتایج بهتری را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Mohammed Moonesun.2012. Handbook of Naval Architecture Engineering. KanoonPajoohesh
Ahmad F. Abdolgawad, Ali H. Nayfeh.1999. Roll stabilization by anti-roll passive tanks. Ocean Engineering. 28: 457-469
Tristan Perez. 2006. Ship motion control course keeping and roll stabilizationusing rudder and fins.Springer.
Thomas W. Treakle.1998. A Time-Domain Numerical Study of Passive and Active Anti-Roll Tanks to Reduce Ship Motions. MSc
 
Thesis. Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and StateUniversity.
EmrePesman, DenizBayraktar and MetinTaylan. 2007. Influence of damping on the roll motion of ships” the 2nd International Conference on Marine Research and Transportation. June 28-30- 2007.
C. B. Barrass. 2004. Ship design and performance for masters and mates. Elsevier Butterworth-Heinemann.
Tao Zhang. 2014. Analysis of Active Gyro Based Roll-Stabilization of Slender Boat Hulls. School of Engineering Sciences KTH.