نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

در این تحقیق از امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آنزیم فلاوروزیم تولید گردید. شرایط هیدرولیز (زمان، دما، نسبت آنزیم به سوبسترا) با استفاده از روش پاسخ سطحی(Response Surface Method; RSM)  و طرح ترکیبی مرکزی ( (Central Composite Design بهینه سازی شد. این روش، اثر سه فاکتور دما، زمان و میزان آنزیم (متغیر مستقل) را روی درجه هیدرولیزاسیون به عنوان پاسخ سطحی، مورد بررسی قرار می دهد. شرایط بهینه این آزمایش عبارت بود از نسبت آنزیم به سوبسترای 1/11 واحد آنسون بر گرم پروتئین، زمان 105 دقیقه و دمای 44/93 درجه سانتی گراد که درجه هیدرولیزاسیون برابر 23/37%  را حاصل نمود. پروتئین هیدرولیزشده حاصل محتوی مقدار بالای پروتئین بود (67/45% ). در نتیجه گیری نهائی می توان بیان داشت که مدل حاصل از شرایط خوبی جهت پیش بینی برخوردار بوده و پروتئین هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله قابل استفاده در جیره غذایی آبزیان و همین طور به عنوان افزودنی در صنایع غذایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bhaskar, N., Sudeepa, E.S., Rashmi, H.N. and Selvi, A.T., 2007. Partial purification and characterization of protease of Bacillus proteolyticus CFR3001 isolated from fish processing waste and its antibacterial activities. Bioresource Technology, 98(14), pp.2758-2764. Doi: 10.1016/j.biortech.2006.09.033.
Bhaskar, N., Benila, T., Radha, C. and Lalitha, R.G., 2008. Optimization of enzymatic hydrolysis of visceral waste proteins of Catla (Catla catla) for preparing protein hydrolysate using a commercial protease. Bioresource technology99(2), pp.335-343. Doi: 10.1016/j.biortech.2006.12.015.
Charles, R.H., 1982. Fundamental concepts in design of experiment. 3rd edition. New York.
Diniz, F.M. and Martin, A.M., 1997. Optimization of nitrogen recovery in the enzymatic hydrolysis of dogfish (Squalus acanthias) protein. Composition of the hydrolysates. International journal of food sciences and nutrition48(3), pp.191-200. Doi: 10.3109/09637489709012592.
Food and Agriculture Organization of the United Nations. Fishery and Aquaculture Information and Statistics Service, 2008. FAO yearbook 2006. Fishery and aquaculture. Rome: Fao.
Gildberg, A., 2001. Utilisation of male Arctic capelin and Atlantic cod intestines for fish sauce production–evaluation of fermentation conditions. Bioresource Technology76(2), pp.119-123. Doi: 10.1016/S0960-8524(00)00095-X.
Guérard, F., Dufosse, L., De La Broise, D. and Binet, A., 2001. Enzymatic hydrolysis of proteins from yellowfin tuna (Thunnus albacares) wastes using Alcalase. Journal of molecular catalysis B: Enzymatic11(4-6), pp.1051-1059. Doi: 10.1016/S1381-1177(00)00031-X.
Hoyle, N.T. and Merrltt, J.H., 1994. Quality of fish protein hydrolysates from herring (Clupea harengus). Journal of food Science59(1), pp.76-79. Doi: 10.1111/j.1365-2621.1994.tb06901.x.
Kristinsson, H.G. and Rasco, B.A., 2000. Fish protein hydrolysates: production, biochemical, and functional properties. Critical reviews in food science and nutrition40(1), pp.43-81. Doi: 10.1080/10408690091189266.
Mahendrakar, N.S., 2000. Aquafeeds and meat quality of cultured fish. Aquaculture–Feed and health. Biotechnology Consortium India Ltd., New Delhi, pp.26-30.
Mullally, M.M., O'callaghan, D.M., Fitzgerald, R.J., Donnelly, W.J. And Dalton, J.P., 1995. Zymogen activation in pancreatic endoproteolytic preparations and influence on some whey protein hydrolysate characteristics. Journal of food science60(2), pp.227-233. Doi: 10.1111/j.1365-2621.1995.tb05643.x.
Myers, R.H., and Montgomery, D.C. 2002. Response surface methodology, Process and product optimization using designed experiments. 2nd edition. John Wiley & SonsT New Jersey.
Nilsang, S., Lertsiri, S., Suphantharika, M. and Assavanig, A., 2005. Optimization of enzymatic hydrolysis of fish soluble concentrate by commercial proteases. Journal of food Engineering70(4), pp.571-578. Doi: 10.1016/j.jfoodeng.2004.10.011.
Ovissipour, M., Abedian, A., Motamedzadegan, A., Rasco, B., Safari, R. and Shahiri, H., 2009. The effect of enzymatic hydrolysis time and temperature on the properties of protein hydrolysates from Persian sturgeon (Acipenser persicus) viscera. Food Chemistry115(1), pp.238-242. Doi: 10.1016/j.foodchem.2008.12.013.
Razavi Shirazi, H., 1994, seafood technology: principles handling and processing, Tehran. (In Persian).
Shahidi, F., Han, X.Q. and Synowiecki, J., 1995. Production and characteristics of protein hydrolysates from capelin (Mallotus villosus). Food chemistry53(3), pp.285-293. Doi: 10.1016/0308-8146(95)93934-J.
Souissi, N., Bougatef, A., Triki-Ellouz, Y. and Nasri, M., 2007. Biochemical and functional properties of sardinella (Sardinella aurita) by-product hydrolysates. Food technology and biotechnology45(2), pp.187-194.
Taheri, A., Abedian Kenari, A., Motamedzadegan, A. and Habibi Rezaie, M., 2011. Optimization of goldstripe sardine (Sardinella gibbosa) protein hydrolysate using Alcalase® 2.4 L by response surface methodology Optimización de hidrolisato de proteína de Sardinela dorada (Sardinella gibbosa) usando Alcalase® 2.4 L a través de RSM. CyTA-Journal of Food9(2), pp.114-120. Doi: 10.1080/19476337.2010.484551.