نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، شیلات و تکثیر و پرورش آبزیان، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زارعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.

چکیده

در این تحقیق از امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله (Thunnus albacores) پروتئین هیدرولیز شده با استفاده از آنزیم فلاوروزیم تولید گردید. شرایط هیدرولیز (زمان، دما، نسبت آنزیم به سوبسترا) با استفاده از روش پاسخ سطحی(Response Surface Method; RSM)  و طرح ترکیبی مرکزی ( (Central Composite Design بهینه سازی شد. این روش، اثر سه فاکتور دما، زمان و میزان آنزیم (متغیر مستقل) را روی درجه هیدرولیزاسیون به عنوان پاسخ سطحی، مورد بررسی قرار می دهد. شرایط بهینه این آزمایش عبارت بود از نسبت آنزیم به سوبسترای 1/11 واحد آنسون بر گرم پروتئین، زمان 105 دقیقه و دمای 44/93 درجه سانتی گراد که درجه هیدرولیزاسیون برابر 23/37%  را حاصل نمود. پروتئین هیدرولیزشده حاصل محتوی مقدار بالای پروتئین بود (67/45% ). در نتیجه گیری نهائی می توان بیان داشت که مدل حاصل از شرایط خوبی جهت پیش بینی برخوردار بوده و پروتئین هیدرولیز شده امعاء و احشاء ماهی تون زرد باله قابل استفاده در جیره غذایی آبزیان و همین طور به عنوان افزودنی در صنایع غذایی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات