نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

چکیده

چکیده: بررسی تنوع گونه ای گل خورک های منطقه حفاظت شده خور آبی در سواحل استان هرمزگان موقعیت جغرافیایی N "28 '11 °27و E "58 '24 °56از اسفند 1389 تا بهمن 1390 به صورت ماهانه انجام شد. 730 نمونه متعلق به سه گونه از یک خانواده توسط دست صید گردیدند. در منطقه تحت نمونه برداری گونه های مورد بررسی Scartelaous tenuis، Boleophthalmus dussumieri و Periophthalmus waltoni بودند. بررسی فراوانی نسبی گونه ها و ترکیب گونه ای در مجموع نشان داد گونه ی S.tenuis (%75/45) بیشترین فراوانی و گونه ی%) P.waltoni 8/30) در رتبه ی دوم و گونه ی B.dussumieri (% 03/26 ) در رتبه ی سوم قرار داشتند. شاخص های تنوع گونه ای، سیمپسون و یکنواختی گونه ای به ترتیب در مهرماه دارای ( 09/1 )، (62/0)، (99/0) بالاترین مقادیر خود بوده و بالاترین مقدار شاخص غنای گونه ای در آذرماه (62/0) محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اردکانی، م. ر. 1384. اکولوژی عمومی،چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه: 317.
عبدلی، ا. 1378. ماهیان آبهای داخلی ایران، چاپ اول، انتشارات موزه­ی طبیعت و حیات وحش دارآباد تهران، صفحه: 378.
 عبدلی، ل. 1387. بررسی مقایسه­ای برخی خصوصیات زیست شناختی ماهی گل­خورک (Mudskipper) در سواحل استان­­های هرمزگان و بوشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان، صفحه: 82.
 
 
Aguilar, N. M. 2000. Comparative physiology of air breathing gobies, PhD dissertation, University of California, San Diego, USA.
Brown, J. H., Morgan Ernest, S. K., Parody, J. M. and Haskell, J. P. 2001. egulation of diversity maintenance of species richness in changing environments. Oecologia. 126: 321- 332.
Clayton, D. A. 1993. Mudskippers, Oceanography, Mar. Boil. Annul. Rev. 31: 507-577.
Graham, J. B. 1997. Air- breathing Fishes, evolution Diversity and Adoption, San Diego, Academic Press.
Gray, J. S. 2000. The measurement of marine species diversity, with an application to the benthic fauna of the Norwegian continental shelf. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 250: 23-49.
Langner, L. and Flather, G. H. 1994. Biological diversity: status and trends in the United states. USDA. Forests service.Pp: 244- 24.
Ludwig, J. and Reynolds, J. F. 1988. Statistical ecology. A primer on on methods and computing. A Niley – international publication. America.P: 324.
Murdy, E. O. 1989. A Taxonomic Revision and cladistic Analysis of the Oxudercine Gobies (Gobiidae: Oxudercinae), Records of Australian Museum. 11:1-93.
Polgar, G. 2008. Species-Area relationship and potential role as a biomonitor of mangrove communities of Malayan mudskippers –Wetlands Ecology and Management, DOI: 10.1007/s11273-008-9090-x.
Sheldon, A. L. 1968. Species diversity and longitudinal succession in streams fishes Ecology. 49: 2.
Taylor, B. R. and Baily, R. C. 1997. Technical evaluation on methods for benthic invertebrates data analysis and international. Canada Center for aMineral and Energy Technology. 555 Booth Street. Ottawa Ontario, Kiaogi.