نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دریا، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 گروه فیزیک دریا، دانشگاه علوم فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

منابع آبی کشور مورد تهدید انواع آلودگی‌ها از قبیل پساب‌های صنعتی، کودها، سموم شیمیایی و فاضلاب‌های شهری قرار گرفته که تاثیرات ناخوشایند بر روی محیط‌زیست و اکوسیستم دارد. در این میان اروندرود یکی از مهمترین رودخانه‌های قابل کشتیرانی ایران است و محل تردد شناورهای بسیاری است که هیچ گونه سیستمی برای تحویل زائدات ندارند و تخلیه این زائدات در آب باعث ایجاد آلودگی می‌شود. در این تحقیق مدل‌سازی پخش آلودگی در رودخانه اروندرود با استفاده از مدل سه بعدی و هیدرودینامیکی کوهیرنس جهت شبیه سازی نحوه پخش آلودگی مورد بررسی قرار گرفته است که معادله پیوستگی، معادلات ناویراستوکس در سه بعد و معادله‌های انتقال شوری و دما به روش جداسازی حل می‌شوند. شرایط مرزی اعمال شده شامل تغییرات دما، شوری و دبی برای مرز باز رودخانه و تغییرات دما و شوری و اعمال مولفه‌های جزرومدیO1,S2, M2 و K1برای مرز باز دریا در مدل بکار گرفته می‌شود. بررسی نتایج حاصل از مدل‌سازی پخش آلودگی در اروندرود، نشان داد که نحوه پخش آلودگی در اروندرود تابع جریان و متناسب با مکان و زمان رها‌سازی آلودگی است، همچنین هر چه دبی رودخانه بیشتر باشد، سرعت جریان رودخانه هم بیشتر است و در هنگام جزر به دلیل همسویی جهت جریان رودخانه با جریان جزر، آلودگی با سرعت بالایی به خلیج فارس می‌رسد. نتایج حاصله، حاکی از تاثیر جزرومد بر پخش آلودگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Alessi, C. A., Hunt, H. D. and Bower, A. S. 1999. Hydrographic data from the U. S. NavalOceanographic Office: Persian Gulf, southern Red Sea. and Arabian Sea 1923 – 1996, Tech. Rep. WHOI-99-02, WoodsHole Oceanography. Inst.,Woods Hole, Mass.
Bingchen, L., Huajun, L. and Aiqun, W.  2008. Aplication of COHERENS-SED in modeling, contaminant transport of Yangpu Bay Chinese-German Joint Symposium on Hydraulic and Ocean Engineering. August 24-30, Darmstadt, 159-163.
 
Dang, Q., Ehrhardt, M., Tran, G. and Le, D. 2012. Mathematical Modeling and Numerical Algorithms for Simulation of Oil Pollution. Environmental Modeling & Assessment, pp 275-288.
Demetrashvili, D. I. and Davitashvili, T. 2013. Numerical Modeling of Spilled Oil Seasonal Transport Processes Into Georgian Coastal Zone of the Black Sea. pp 291-299.
Dimitar, M., Alain, N. and Jos, e. 2006. Manuel, Z Aplication of COHERENS model for Hydrodynamic investigation of Sacca di Goro coastal lagoon (Italian Adriatic Sea shore) Ecological Modeling. 193, 52-68.
Fayaz Mohammadi, M. 2009. Numerical Modelling of Marine Physical Parameters in the Estuary of Arvandrud River.M.Sc. Thesis Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science & Technology.
Hosseini, S.T., Fargami, H., Mohammadi, S.S. and Mahmoodi, M. 2010. Modeling pollution in the Gulf of Bushehr with numerical models coherence. 14th Iranian Geophysical Conference, Tehran, Geopolitical Society of Iran.
Khedri, P., Sadrinasab, M., Chegini, V. and Pasha Zanoosi, H. 2011. numerical modeling of pollution distribution in in the Gulf of Naiband. Khorramshahr Journal of Marine Science and Technology, Volume 10, Issue 4, Pages 78-87.
Luyten, P. J., Jones, J. E., Proctor, R., Tabor, A., Tett, P. and Wild- Allen, K. 1999. COHERENS- A coupled hydrodynamical -ecological model for regional and shelf seas: user documentation, MUMM Rep, Management Unit of the Mathematical Models of the North Sea.
Mahmoodi, s.m. 2007. Modeling Pollutant Pervasion in Persian Gulf with COHEHRENS Numeral Model. M.Sc. Thesis Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science & Technology.
Mahmoodian, M. 2013.Suspendedsediment distribution based on tidal phases In estuaries the Arvand. M.Sc. Thesis Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science & Technology.
Poorkiani, K. 2006. A Three-dimensional Numerical Modeling of Contaminant Dispersion from Arvand Rood River into the Persian Gulf. M.Sc. Thesis Department of Physical Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science & Technology.
Zahed, F., Etemad-Shahidi, A. and Jabbari, E. 2008. “Modeling of salinity intrusion under different hydrological condition in Arvand River Estuary”. Canadian Journal of Civil Engineering, 35, pp. 1476-1480.