نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

محیط‌های ساحلی از حساس‌ترین سیستم‌های محیطی به‌شمار می‌روند، از نظر زیست‌محیطی، مناطق ساحلی به‌دلیل دارا بودن اکوسیستم‌های حساس و مولد از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند. داشتن اطلاع از رفتار خط ساحلی به مدیریت بهتر سواحل کمک فراوانی می‌کند.هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کاربرد تکنیک فاکتور شاخص مطلوبیت OIF، در ارزیابی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر، با استفاده از تصاویر ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014 و نرم افزارهای 2013®MATLAB و ArcGis 9.3 می‌باشد. ابتدا برای تفکیک آب و خشکی، مقدار شاخص OIF برای کلیه‌ی ترکیب-های باندی مختلف در نرم افزار 2013®MATLAB محاسبه گردید و سپس فیلتر بالاگذر Sobel با نقاب 3*3 بر روی تصاویر اعمال شد. سپس عملیات رقومی‌سازی در محیط نرم افزاری ArcGis 9.3 طی دوره‌های مختلف به صورت دستی و با دقت بالا انجام گرفت. نتایج جابجایی خط ساحلی را هم به سمت دریا(رسوب‌گذاری) و هم به سمت خشکی(فرسایش) نشان می‌دهد، که در مجموع 784/33 کیلومتر مربع رسوب‌گذاری و 132/9 کیلومتر مربع فرسایش از سال 1991 تا سال 2014 در سواحل شهرستان دیر، به دلیل احداث اسکله‌ها، تاسیسات انسان ساخت و عوامل طبیعی رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Addo, A. K., Walkden, M., Mills, J. P., 2008, Detection measurement and prediction of shoreline recession in Accra, Ghana, ISPRS J. Photogram, Remote Sense, Vol. 5, 63: 543–558.
Ahmadi, A. Ramesht, M. H., Derafshi, K. 2013. Assessment of shoreline changes using remote sensing and GIS techniques, case study coast port city Dayyer, Persian Gulf, Journal of Geography and Environmental Planning, 3, 63–74.
Alavipanah, S. K. Ehsani, A. E. Omidi, p. 2004. Degradation and land degradation study in Damghan using multi-spectral satellite data. Wildlife Magazine, Volume 9 (1): 143-154.
Alesheikh, A. A., Sadeghi Naeeni, F., Talebzadeh, A., 2003, Improving Classification Accuracy using External Knowledge, GIM International, Vol. 17, 8: 12-15.
Chalabi, A., Mohd-Lokman, H., Mohd-Suffian, I., Karamali, M., Karthigeyan, V., Masita, M., 2006, Monitoring shoreline change using Ikonos image and aerial photographs: a case study of Kuala Terengganu area, Malaysia ISPRS Commission VII Mid-term Symposium "Remote Sensing: From Pixels to Processes".
Chavez, P. S., Berlin, G. L., Sowers, L. B., 2011, Statistical method for selecting Landsat MSS ratios, Journal of Applied Photographic Engineering, 8: 23-30.
Chen, L. C., Rau, J. Y., 1998, Detection of shoreline change for tideland area using multi temporal satellite images, International Journal of Remote Sensing, 19: 3383-3397.
Cracknell, A. P., 1999, Remote Sensing techniques in estuaries and coastal zones – an update, International Journal of Remote Sensing, 19: 485-496.
Cui, B. L. and Li, X. Y., 2011. Coastline change of the Yellow River estuary and its response to the sediment and runoff (1976–2005). Geomorphology, 127(1): 32-40.
El-Asmar, H. M., White, K., 2002, Changes in coastal sediment transport processes due to construction of New Damietta Harbour, Nile Delta, Egypt Coastal Engineering, PP. 127–138.
Gens, R., 2010, Remote sensing of coastlines: detection, extraction and monitoring, Int. J. Remote Sense, Vol. 7, 31: 1819–1826.
Ghosh, M. K., Kumar, L., Roy, Ch., 2014, Monitoring the Coastline Change of Hatiya Island in Bangladesh Using Remote Sensing Techniques, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 8: 137–144.
Jayson-Quashigah, P. N., Addo, A. K., Kufogbe, S. K., 2013, Shoreline monitoring using medium resolution satellite imagery, a case study of the eastern coast of Ghana, Journal of Coastal Research, Special Issue, 65: 511-516.
Jensen, J. R., 2008, introductory digital image processing: a remote sensing prospective, 2ndEnd, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
Kraus, N. C., Rosati, J. D., 1997, Coastal Engineering Technical Interpretation of Shoreline Position, Data for Coastal Engineering Analysis, Note CETN II-39 (12/97).
Kumar, L., Ghosh, M. K., 2012, Land cover change detection of Hatiya Island, Bangladesh, using remote sensing techniques, J. Appl. Remote Sens. 6 (1), 063608.
Lillesand, T., Kiefer, R. W. and Chipman, J., 2014. Remote sensing and image interpretation. John Wiley & Sons.
Makota, V., Sallema, R., Mahika, Ch., 2004, Monitoring shoreline change using remote sensing and GIS: a case study of Kunduchi area, Tansania, western Indian Ocean, J.Mar. sci. Vol. 10, 1: 1-10.
Naeimi Nazemabad, A. Qahroudi Tali M. Servati, M. 2010. Monitoring Coastal Changes and Geomorphologic Landforms of Persian Gulf Using Remote Sensing and Geographic Information Systems (Case Study: Asaluyeh coastal zone). Geospatial Geography Journal, No. 30, pp. 61-35.
Naji, T. A. H., Tawfeeq, R. J., 2011, Detection of shoreline change in AL-Tharthar Lake using remotely sensed imagery and topography map, IBN AL-HAITHAM J.FOR PURE & APPL. SCI, Vol. 24, No. 1.
Oceansatlas, 2005, http://www.oceansatlas.com/
Qaid, M., Basavarajappa, H. T., 2010, Application of Optimum Index Factor technique to landsat-7 data for geological mapping of North East of Hajjah, Yeman, American-Eurasian Journal of Scientific Research, Vol. 3, 1: 84-91.
Raghebi Moghadam, M. 2013. Modeling of sediment transport and coastline changes and coastal classification from the port of Kyashahr to Bandar Anzali. Master's Thesis. 231 pages.
Sarmasti, N., Fathi, M. H. Eysa, F. Beigi Pourmotlagh, F. Suzandeh Pour, F. 2013. Application of EIT + Landsat 7 Data Inventory Indicator Indicator (OIF) in Kashan Salt Shells Evaluation. Second International Conference on Environmental Risks, Kharazmi University.
Simon, P., 2010. Remote Sensing in Geomorphology. Oxford Book Company, Jaipur.
Trenhaile, A. S., 1997, Coastal Dynamic and landforms, Oxford University Press, PP. 85-116.
Zhang, Y., 2011, Coastal environmental monitoring using remotely sensed data and GIS techniques in the Modern Yellow River delta, China, Environmental Monitoring and Assessment, Vol. 179, Issue 1-4, PP. 15–29.
Zhu, X., 2001, Remote sensing monitoring of coastline change in Pearl River estuary, 22nd Asian Conference of Remote Sensing, Singapore.