نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی افراد پلانکتونیک راسته Poecilostomatida در آبهای رأس بحرکان در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند1398 و اردیبهشت1390 صورت گرفت. در این تحقیق گونه‌های Corycaeus andrewsi،Sapphirina nigromaculata  و مرحله لاروی کوپه‌پودیت (I)جنس Hemicyclops (Saphirella- like Copepodid) شناسایی شدند و فراوانی آنها در ماه‌های نمونه‌برداری در واحد فرد بر متر مکعب محاسبه شد. بیشترین میزان فراوانی افراد این راسته در شهریور ماه و پس از آن آبان ماه بدست آمد. گونه C. andrewsi  بیشترین میزان فراوانی نسبی را در میان افراد این راسته دارا بود (73%) و پیک بالغین این گونه در آبان ماه محاسبه شد. مرحله لاروی کوپه‌پودیت (I) جنس Hemicyclops در تمامی ماه‌های نمونه‌برداری مشاهده شد. بیشترین میزان فراوانی این فرد در شهریورماه و به دنبال آن آبان‌‌ماه بدست آمد و این اولین گزارش از این نمونه در کل آبهای خلیج فارس محسوب می‌شود. نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که میان تراکم گونه C. andrewsi و میزان شوری یک ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد(P<0.05). میان سایر گونه ها با فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب هیچ گونه ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها