نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ناپلیوس آرتمیا، علی رغم منشاء دریایی آن، پتانسیل خوبی برای استفاده در پرورش  ماهیان اکواریومی آب شیرین دارد. در این مطالعه برای تغذیه لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) از ناپلیوس های تازه تفریخ شده آرتمیا ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (A. franciscana)  استفاده شد.  ناپلیوس های تازه تفریخ شده در سه تراکم 3، 6 و 12 فرد در میلی لیتر بعنوان غذای زنده به منظور اندازه گیری میزان بلع در لاروهای ماهی گوپی مورد مقایسه قرار گرفت.  نتایج نشان داد که نوع ناپلیوس و تراکم آن تاثیر معنی داری بر میزان بلع لاروهای ماهی گوپی دارد )05/0 (P

کلیدواژه‌ها