نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طیف امواج، بیانی از خصوصیات نوسانات سطح دریا در حوزه فرکانس  است. حالت دریا با شکل های مختلفی از طیف ها توصیف می شود. در این تحقیق داده های میدانی اندازه گیری شده موج بوسیله ADCP  در منطقه عسلویه دربازه زمانی اریبهشت85 تا اردیبهشت 86 استفاده شد. بعد ازبررسی داده ها، فایل های سری زمانی حاصل از تحلیل،  دسته بندی شده و پس از کنترل کیفی آنها از سری زمانی تغییرات تراز سطح آب جهت به دست آوردن طیف فرکانس از طریق تبدیلات سریع فوریه استفاده گردید. طیف فرکانس حاصل، باطیف های فرکانس Bretschneider - Ochi -Wallops- JONSWAP  مقایسه شد. نتایج حاصل از بررسی و تحلیل داده های یکساله موج در منطقه عسلویه منجر به بدست آمدن طیف تک جهتی داده های اندازه گیری شده در این منطقه اقتصادی گردید. مقایسه طیف موج برآورد شده بر اساس فرمول های نظری با طیف اندازه گیری در این منطقه نشان داد که طیف JONSWAP  انطباق خوبی با طیف انداره گیری دارد. بیشینه مقدارچگالی انرژی طیفی برآورد شده براساس طیف JONSWAP   باطیف اندازه گیری مقایسه گردید. همچنین طیف چگالی انرژی اندازه گیری شده در منطقه نشان داد که این طیف دارای یک برآمدگی اصلی بوده وبنابراین براساس این مطالعه طیف منطقه عسلویه را می توان ازنوع طیف تک قله ای (single peak) دانست. همچنین بااستفاده از طیف فرکانس حاصل از داده های اندازه گیری وجهت امواج، طیف جهت دار منطقه براساس رابطه  Longuet – Higgins مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها