نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پاکسازی اکوسیستم‌ ها از فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی این عناصر، امری ضروری می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی قابلیت رویشگاه‌های مانگرو در جذب فلزات سنگین (مس، سرب، نیکل ،کادمیوم و روی) از محیط انجام گردید. بدین منظور نمونه ‌برداری از برگ و ریشه‌ی گیاه حرا و رسوبات رویشگاه های حرا در منطقه‌ی بندر امام خمینی در فصل زمستان 1389صورت گرفت. نمونه‌های برگ و ریشه گیاه در مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و پراکسیدهیدروژن (1:5) و نمونه های رسوب در مخلوطی از اسید نیتریک غلیظ و اسید پرکلریک غلیظ (1:4) هضم شدند و غلظت فلزات در آن‌ها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری گردید. میانگین غلظت مس در ایستگاه های مختلف در رسوب، ریشه و برگ به ترتیب 06/29، 3/11 و 36/6، سرب 68/23، 87/11 و55/9، نیکل 49/97، 35/7 و  01/5، کادمیوم 62/5، 27/3 و 64/2 و روی 97/79، 07/32 و 86/18 میکروگرم بر گرم وزن خشک اندازه گیری شد. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین غلظت فلزات در رسوبات منطقه از رسوبات جهانی و پوسته زمین پایین تر بوده است. همچنین بر اساس محاسبه شاخص آلودگی فلزی در این مطالعه، رویشگاه 1 بیشترین غلظت فلزات را دارا بود.