نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیق در خصوص تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری‌سبز (Penaeus semisulcatus  ) در ماه‌های تیر و مرداد و قبل از شروع فصل صید میگو در آبهای استان بوشهر طی سال‌های 1383 تا 1385 اجرا گردید.
در گشت‌های انجام شده در تابستان هر سال ( ماههای تیر و مرداد )، بیشترین میزان صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) مربوط به منطقه جنوبی ( بوشهر تا مطاف ) آبهای استان بوشهر بوده است. از اواسط فصل صید میگو تا انتهای آن، به تدریج میزان  CPUEدر منطقه شمالی افزایش می‌یافت. بر اساس محاسبات انجام شده جهت تخمین توده زنده میگو در منطقه جنوبی آبهای استان، در سالهای 83، 84 و 85 میزان توده زنده اولیه میگو به ترتیب 674، 1024 و 873 تن برآورد گردید. درصد میگوی ببری‌سبز در ساحل آوری تجاری طی سالهای 1383، 84 و 85 به ترتیب 77، 75 و 86  درصد بود.  مطالعه بر روی تراکم میگو در آبهای استان بوشهر نشان می‌دهد که میگوهای ببری‌ سبز از حوزه جنوبی آبهای استان بوشهر وارد صیدگاههای استان شده‌اند. در این میان مناطق مطاف، نخیلو، رأس خان و رود مند را می‌توان محل ظهور اولیه گله‌‌های میگوی‌ببری ‌سبز محسوب نمود. همچنین میزان تراکم از نظر عمق صیدگاه، نشان می‌دهد که در هفته اول تیرماه، اعماق بالای 10 متر و در مرداد ماه 30-20 متر دارای بیشترین میزان CPUE   و تراکم بوده اند.

کلیدواژه‌ها