نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به میزان mg/kg30 و چهار جیره با مقادیر مختلف 50، 100، 150 و mg/kg 200 اسانس سیر) تهیه شد. بچه فیل‎ماهیان پرورشی با وزن متوسط50/1 ±24 گرم به مدت هشت هفته با جیره‌های آماده شده تغذیه شدند. در پایان آزمایش بالاترین میزان وزن نهایی (FW) برابر 75/2 ±43/153گرم، بیشترین میزان افزایش وزن (BWI)، 08/8 ±58/516 درصد، بهترین راندمان پروتئین (PER)، 10/0 ±58/2، بالاترین نرخ تولید پروتئین (PPR)، 38/3 ±38/48 درصد، کمترین ضریب مصرف غذا (FCR)، 06/0 ±20/1 و بیشترین میزان پروتئین لاشه،  63/0±42/69 درصد در ماده خشک در تیمار حاوی mg/kg 150 اسانس سیر مشاهده شد که با سایر تیمارها دارای تفاوت معنی دار (05/0>P) بود. در مجموع براساس نتایج این تحقیق افزودن mg/kg 150 اسانس سیر به جیره غذایی فیل ماهیان جوان پرورشی جهت بهبود شاخص‎های رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهیان پیشنهاد می‎گردد.

کلیدواژه‌ها