نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

همه روزه هزاران کانتینراعم از پر و خالی به پایانه‌های مدرن کانتینری وارد و یا از آنها خارج می‌شوند. به دلیل افزایش روز به روز استفاده از کانتینر در امر تجارت و حمل و نقل بین‌المللی بنادر پیشگام و موفق عموماً در تلاش برای استفاده هر چه بهتر از امکانات، زیر ساخت‌ها، نقاط قوت و فرصت‌های خود به منظور افزایش بهره‌وری می‌باشند. آنچه برای پایانه‌های کانتینری دارای اهمیت است، انجام فعالیت‌ها به نحوی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی مورد نظر را تامین کرده و بندر را در بهترین شرایط سوددهی قرار دهد.با توجه به اینکه عوامل متعددی می‌توانند بر روی عملیات کانتینری در بنادر تاثیرگذار بوده و این عملیات را به سمت بهینه شدن سوق دهند، لذا اساس این تحقیق رتبه‌بندی عوامل موثر و انتخاب مهم‌ترین آنها در عملیات کانتینری بندر بوشهر با استفاده از روش تصمیم ‌گیری برناردو (چند شاخصه گروهی با مقیاس رتبه‌ای)می‌باشد. نتایج به دست آمده  نشان می دهد عوامل از جمله تجهیزات، احداث پایانه کانتینری در جزیره نگین، محوطه کانتینری، نیروی انسانی متخصص و قوانین و مقررات به ترتیب دارای بیشترین تاثیر در عملیات بهینه کانتینری بندر بوشهر می باشند

کلیدواژه‌ها