نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 بخش مهندسی بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

بیوفولینگ‌ مشکلی است که توسط بیوفیلم‌های میکروبی ایجاد می‌شود. امروزه مطالعات بسیاری در مورد رفع معضلات بیوفولینگ صورت گرفته است. مهم‌ترین بررسی‌ها روی شناسایی ترکیبات آنتی‌فولینگی طبیعی در محیط زیست دریا صورت گرفته است. در این مطالعه، خواص ضدجلبکی عصاره‌های الکلی و آبی گیاه دارویی پونه کوهی (Mentha longifolia)، با استفاده از حلال‌های ان‌هگزان، اتیل‌استات، متانول و آبی بررسی شدند. ریزجلبک Chlorella vulgaris و ریزجلبک Chaetoceros muelleri در محیط کشت تغییر یافته F2 به کشت انبوه رسیدند. عصاره‌ها به میزان مشخص، در حلال (DMSO) حل شده و در غلظت‌های مختلف به لوله‌های آزمایش حاوی محیط کشت ریزجلبک اضافه گردید. آزمایش در سه تکرار انجام شد. پس از 24 ساعت، در زیر میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک‌ها به وسیله لام نئوبار شمارش گردید. آنالیز داده‌ها به وسیله برنامه SAS و مقایسه داده‌ها به وسیله آزمون چند دامنه‌ای دانکن صورت گرفت.  بررسی تجزیه آماری عصاره‌های گیاه دارویی پونه کوهی روی ریزجلبک C. vulgaris و C. muelleri، نشان داد که در سطح احتمال0/001، بین تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی‎ دار وجود دارد. عصاره ان‌هگزانی پونه کوهی، با غلظت 20 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای ریزجلبک C. Vulgaris و برای ریزجلبک C. muelleri، عصاره با غلظت 10میلی‌گرم بر میلی‌لیتر برای گیاه پونه کوهی دارای بیشترین مهارکنندگی بود.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات