نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

رقابت پذیری حمل و نقل دریایی درگرو ارائه خدمات ایمن به ذینفعان است و صاحبان کالا و مالکان کشتی این مهم را به عنوان یک اصل جدا نشدنی از مدیریت برای خود در نظر می­ گیرند. در این راستا اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی (ISM Code) یکی از راهکارهایی است که دست­یابی به این هدف را تقویت می کند. اجرای این هدف وابسته به عملکرد صحیح فرمانده و پرسنل کشتی است. مدیریت اجرای این دستور العمل بر روی کشتی، چگونگی اجرا، انتقال مفاهیم و اهمیت آن به پرسنل بر عهده فرمانده است. در اصل نقش فرمانده در ارتباط با اجرای این دستور العمل، به­عنوان ضابط مسئول بین خشکی (شرکت کشتیرانی) و دریا (دریانوردان شاغل بر روی کشتی و خود کشتی) است. مدیریت صحیح در برقراری این ارتباط نقش ضروری در اجرای این دستور العمل دارد. بدین منظور مراتب در قالب پنج گویه یا دسته اجرایی شامل دستور العمل مدیریت منابع انسانی روی کشتی، آموزش و ارتقاء نیروی انسانی، نقش مدیریت ایمنی در شرکت کشتیرانی و ایمنی و امنیت دریانوردی از طریق نظر سنجی از گروهی از فرماندهان کشتی ­ها، به­ عنوان افراد مطلع و مجری، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. ضمناً با درنظر داشتن نگرش مدیریتی حاکم بر این پژوهش، نقش انگیزش در اجرای بهینه این دستور العمل نیز بررسی شد. در بخش دوم پژوهش، معنی­ دارا بودن هریک از عوامل انگیزش مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها از نرم افزارهای SPSS16 و AMOS استفاده شد. نتایج به دست آمده با توجه به معنی ­دار بودن مقادیر آماره آزمون کای دو و درجه آزادی(5=df) نشان می­ دهد که اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی و ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی، تاثیر بسزایی در افزایش ایمنی روی کشتی و به تبع آن ایمنی دریانوردی برای دریانوردان ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Darabi, H., Ranjbar Vakilabadi, D., Keshmiri, S., Ramavandi, B., Ziayei, M. and Omidvar, M., 2019. Necessity of Academic Education in health, safety and Environment (HSE) at Postgraduate level. ISMJ22(4), pp.248-263.
Dashtban, Gh., Hamidian, M., Hamidian, S. And Ghanbari Maman, R. 2014. Investigating The Cycle Of Continuous Improvement In The Safety Management Of The Seaports Of The Country. In 11th International Conference On Coasts, Ports And Marine Structures, Ports And Maritime Organization, Tehran, Iran. (In Persian).
Lacković, I.D., Kurnoga, N. and Miloš Sprčić, D., 2022. Three-factor model of Enterprise Risk Management implementation: Exploratory study of non-financial companies. Risk Management, pp.1-22.
Emad, Gh. R., Abbasizadeh, M. And Fakhri, M. 2013. Investigating The Impact Of Ship Safety Management On The Maritime Authority Of Iran. In The First National Conference On The Development Of Makoran Coasts And Maritime Authority Of The Islamic Republic Of Iran, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran. (In Persian).
Essay-Samples/Construction/Concept-Of-Safety-Management-System-Construction-Essay.Php
Feeli, R., Alaee, M. H. 2021. 'The Role of Port Competencies in Strategic Competitiveness on the Performance of Ports in Khuzestan Province', Journal of Marine Science and Technology, 20(1), pp. 124-143. (In Persian)
France Ogagarue, 2020. Characteristics Of Sound Safety Management And Safety Leadership. 11 Feb 2020. https://uk.Linkedin.Com/In/ France-Ogagarue-Grad-Iosh-B0283924
Hoveidi, H., Givehchi, S., Zahri Abdvand, S. And Yari, F. 2016. Investigating The Change Management Of The Process Safety Management System In Petrochemicals. In Third National Conference On Crisis Management And HSE In Vital Arteries, Industries And Urban Management,Tehran, Iran. (In Persian).
IMO, 1993. Resolution A.741 (18): ISM CODE.
International Safety Management Code (ISM Code), With Guide Lines For Implementation, 2018 Edition. London: International Maritime Organization:(Issued By IMO).
International Transport Forum (ITF). 2018. Round Table 172.
IvyPanda. 2019 'Safety and risk management'. 4 February. (Accessed: 4 March 2023).
Obadimu Solomon, O. 2012. Concept Of Safety Management System, Construction Essay. Available at: https://www.Uniassignment.Com/
Robbins, P. S. 1943. Organizational Behavior: Concepts, Theories And Applications. Translated To Persian By: Parsaeian, Parsaeian, A. And Arabi, S. M. Tehran: Cultural Research Office.