نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی و رفتاری، دانشکده مدیریت، پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی مدعو پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیاست های سازمانی از جمله مسائلی هستند که در سازمان ها پیوسته جاری اند. توجه به این سیاست­ ها و تحت تاثیر قرار گرفتن افراد باعث تغییراتی در رفتار کارکنان می­ شود که می­تواند تغییرات شگرفی به همراه داشته باشد. در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز مانند سایر سازمان‌ها، سیاست‌های سازمانی تأثیرگذار است. نوع روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است و هدف پژوهش نیز کاربردی است. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد رفتار­های سیاسی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در بخش اول از تکنیک دلفی استفاده شده است و 10 نفر از نخبگان سازمانی برای گروه نخبگان انتخاب شدند. سپس گویه های مد نظر در سه راند در اختیار گروه دلفی قرار گرفت تا دیدگاه خود اعمال کنند. بعد از اتمام راندهای دلفی با ضریب کندال کفایت راندهای دلفی اعلام شد و 102 گویه تأیید شد. در بخش دوم با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 196 نفر از کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان برای بررسی انتخاب شدند و پرسشنامه تهیه شده را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و smartpls تحلیل شدند و از روش تحلیل مسیر و ضریب معنی‌داری t و ضریب معنی‌داری p استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که عدالت سازمانی بر روی بروز رفتارهای سیاسی در زمینه ارتقا مالی بیشترین تاثیر را دارد. همچنین بین سه متغیر شناسایی شده، متغیر فرهنگ سازمانی بیشترین تاثیر را بر روی ارتقا شغلی دارد. بیشترین تاثیر نیز در بروز رفتارهای سیاسی عمومی، مربوط به عدالت سازمانی است. همچنین بین سه متغیر تاثیر گذار در امر بودجه بندی و تعیین هدف بیشترین تاثیر گذاری را ارتقا شغلی به خود اختصاص داده است. با استفاده از نتایج، مدل نهایی که نشان دهنده تاثیر سیاست های سازمانی بر هدایت کارکنان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در تعیین هدف و بودجه بندی است، به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdollahi, K., Rasekh, N., Ghasemi, M. 2020. The Relationship Between Political Behavior and Rational Approach of Decision-makers on the Organizational Effectiveness of the Employees of the Ministry of Sport and Youth of Iran'. Political Science Quarterly, 16(50), pp. 173-193. (In Persian).
Allen, N. J. and Meyer, J. P. 1990. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), pp. 1-18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x.
Baiocchi, G. 2003. Participation, Activism, and Politics: The Porto Alegre Experiment, in Fung, A. and Wright, E.O. Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance. London, New York: Verso.
BHATTARAI, G., 2021. Impact of Organizational Politics on Employees' Behavioral Outcomes: The Role of Social Astuteness. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), pp.571-582.
Buchanan, D. A. 2008. You stab my back, L, ll stab yours: Management experience and Perceptions of organization political behavior. British Journal of management, 19 (1), pp. 49-64. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2007.0053 3.x.
Crawford, E. R., LePine, J. A. and Rich, B. L. 2010. Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: A theoretical extension and meta-analytic test. Journal of Applied Psychology, 95(5), pp.834–848. https://doi.org/10.1037/a0019364.
Cropanzano, R. and Greenberg, J. 1997. Progress in organizational justice: Tunneling through the maze. International review of industrial and organizational psychology12, pp. 317-372.
Eldor, L. 2017. Looking on the bright side: The positive role of organisational politics in the relationship between employee engagement and performance at work. Applied Psychology, 66(2), pp.233-259. https://doi.org/10.1111/ap ps.12090.
Ferris, G. R., Russ, G. S. and Fandt, P. M. 1989. Politics in organizations. In R.A. Giacalone and P. Rosenfeld (Eds). Impression management in the Organization. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1989, pp. 143-170.
Guo, Y., Kang, H., Shao, B. and Halvorsen, B. 2019. Organizational politics as a blindfold: Employee work engagement is negatively related to supervisor-rated work outcomes when organizational politics is high. Personnel Review. https://doi.org/10.1108/PR-07-2017-0205.
Hashemi Mahne, S. M. 2014. Examining the concepts of power, politics and political behavior from an organizational perspective. In the second international conference on modern researches in management and engineering, Tehran, Iran. (In Persian).
Hochwarter, W., Ferris, G., Laird, M., Treadway, D., and Gallagher, V. 2010. Non-linear politics perceptions - work outcome relationships: A three study, five sample investigation. Journal of Management, 36(3), pp.740-763. https:// doi.org/10.1177/0149206308324065.
Jain, P., Sornat, K. and Talmon, N. 2020, January. Participatory Budgeting with Project Interactions. In the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence, pp. 386-392. https://doi.org/10.24963/ijcai.2020/5 4.
Jones, C.S. 1985. An empirical study of the evidence for contingency theories of management accounting systems in conditions of rapid change. Accounting, Organizations and Society10(3), pp.303-328. https://doi.org/ 10.1016/0361-3682(85)90022-4.
Kacmar, K.M. and Carlson, D.S. 1997. Further validation of the perceptions of politics scale (POPS): A multiple sample investigation. Journal of management, 23(5), pp.627-658. https://doi.org/10.1177/014920639702300502.
Mintzberg, H. 1983. Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice‐Hall.
Mokhtari, R., Safa nia, A. M. and Poursoltani Zarandi, H. 2019. Investigate the relationship between inter-organizational factors and political behavior, with emphasis on the role of mediator perception of organizational politics. Sport Management Journal, 11(1), pp. 119-131. https://doi.org/10.22059/jsm.2017.224043.1756. (In Persian).
Moradi, J., Valipour, H., Razi, M., Mansourabadi, A., Zare, R. 2012. Assessing SHAH model performance – based budgeting (PBB) Possibility Case study: Shiraz municipality. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 1(4), pp.65-84. https: //doi.org/10.19026/rjaset.6.4031. (In Persian).
Nasr Esfahani, A., Shabani Naftchali, J. and Khazaei Pool, J. 2013. A Study of the Impact of Perceived Organizational Justice on Employee's Social Capital (Case Study: Health Network of Noshahr City). Journal of Applied Sociology, 24(2), pp.165-184. Dor: 20.1001.1. 20085745.1392.24.2.9.1. (In Persian).
Rafei Dehkordi, F., Nazari, R. and Ramezani Nejad, R. 2020. Presenting a Paradigm Model of Strategic Behavior of Iranian Sports Managers. Human Resources Management in Sports, 7(2), pp, 351-366. DOI: 10.22044/shm.2020. 8483.2003. (In Persian).
Silvester, J., 2008. 4 The Good, the Bad and the Ugly: Politics and Politicians at Work. International review of industrial and organizational psychology, 23, pp. 107-148. https://doi.org/10.1002/9780470773277.ch4.
Valle, M. and Perrewe, P. L. 2000. Do politics perceptions relate to political behaviors? Tests of an implicit assumption and expanded model. Human relations, 53(3), pp.359-386. https://doi.org/10.1177/0018726700533004.
Vigoda, E. 2000. The Relationship between Organizational Politics, Job Attitudes, and Work Outcomes: Exploration and Implications for the Public Sector. Journal of Vocational Behavior, 57, pp.326−347. https://doi.org/10. 1006/jvbe.1999.1742.