نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

عملکرد کلیه کشتیها پس از اتمام مراحل ساخت باید در آزمایشات دریانوردی مورد سنجش قرار گیرد. یکی از بخشهای مهم این آزمایشات، اندازه گیری سرعت شناور و انطباق آن با خواسته های مالک طبق قرارداد می‌باشد. لازم است این تست در شرایط آب عمیق، آرام، بدون باد و تحت بارگذاری از پیش تعیین شده صورت پذیرد، نظر به اینکه در عمل به ندرت امکان تست شناور در شرایط فوق الذکر میسر می‌باشد لذا لازم است سرعت بدست آمده کشتی در آزمایشات دریانوردی تصحیح گردد که در پاره ای موارد ممکن است اختلاف بدست آمده مقدار بزرگ و قابل توجهی باشد. پارامترهای متعددی نظیر مقاومت هوا، اثر عمق کم، اثر جریانات دریایی و مقاومت افزوده در اثر انکسار امواج نامنظم در تصحیح سرعت موثر می‌باشند. تاکنون روشهای تجربی متعددی برای تصحیح سرعت اندازه گیری شده شناورها در اثر پارامترهای مذکور ارائه شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت پارامتر مقاومت افزوده در اثر انکسار امواج نامنظم، برای داده های سه کشتی هدف این پارامتر بوسیله روشهای تجربی محاسبه شده و با روش شرکت سازنده این شناورها (شرکت کشتی سازی هیوندای ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج تصحیح سرعت و علت اختلافات مابین این روشها تببین گردیده است. نتایج اختلاف قابل ملاحظه ای را نشان می دهد که مقدار تصحیح سرعت نهایی انجام شده در آزمایشات دریانوردی توسط شرکت هیوندای نیاز به بازنگری در محاسبه مقاومت افزوده و در نتیجه روش تصحیح سرعت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Bose, N. 2005. ITTC Recommended Procedures and Guidelines.
Documentation, 2007. HISTAP Hyundai integrated speed trial analysis program. Hyundai Heavy Industries co.,Ltd.
Faltinsen, O.M., Minsaas, K.J., Liapis, N., Skjordal, S.O., 1980. Prediction of resistance and propulsion of a ship in a seaway. In: Proceedings of the 13th Symposium on Naval Hydrodynamics.
Fujii H., Takahashi,T., 1975. Experimental study on the resistance increase of a ship in regular oblique waves In Proceeding of the 14th ITTC.pp.351–360.
Henk B., Ivo van der Hout, M. F. 2006. Speed-power performance of ships during trials and service, MARIN (Maritime Research institute Netherland)
Hyundai Heavy Industries Co., L. 2002. Hyundai Standard Speed Trial Analysis Method, Technical report, Hyundai Maritime Research Institute.
Hyundai specification, 2006. Specification for 120,000 dwt class product carrier. Hyundai samho heavy industries co., ltd.
Insel, M., 2008. Uncertainty in the analysis of speed and powering trials, Ocean Engineering.
ISO 15016, 2002. Guidelines for the assessment of speed and power performance by analysis of speed trial data.
ISO 19019, 2005. Instructions for planning, carrying out and reporting sea trials.
MARPOL, 2003. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 2013 consolidated edition.
Zhenju Chuang, Sverre Steen, 2013. Speed loss of a vessel sailing in oblique waves, Ocean engineering.