نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

3 ریاست مرکز تحقیقات محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

توصیف کلی از الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌های سواحل صخره‌ای در طول کل سواحل جزیره هرمز، زمینه را برای مقایسة الگوهای پراکنش این موجودات بین جزرومدی فراهم می‌کند. در راستای آزمودن تنوع در فراوانی و پراکنش گونه‌ها از ناحیة فراساحلی تا فروساحلی منطقة بین جزرومدی در طول کل سواحل صخره‌ای جزیره هرمز، سه منطقة اصلی از تابستان 1384 تا بهار 1385 مطالعه شد (غرب، جنوب، جنوب‌شرق) و 3 ترانسکت در هر منطقه درنظر گرفته شد. در هر یک از 9 ترانسکت ساحل سطح‌بندی شده و یک توصیف کیفی انجام شد. وی‍ژگی اختصاصی ناحیه فراساحلی حضور Saccostrea cucullata بوده، همچنین در ناحیة میان ساحلی اساساًSaccostrea cucullata غالب بود. الگوهای پراکنش مشاهده شده در ناحیة فروساحلی شباهتی بین سواحل صخره‌ای جزیره هرمز نشان نداد. همچنین اطلاعات مهمی دربارة فراوانی و پراکنش دوکفه‌ای‌ها به صورت فصلی در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز بدست آمد. بر اساس این نتایج میزان فراوانی دوکفه‌ای‌ها در فصل تابستان نسبت به فصل زمستان افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها