نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از موارد مهم و حائز اهمیت در علوم مهندسی آب لزوم حفاظت از سواحل می باشد. سواحل جریانها به واسطه مکانیزم حرکت سیال همواره در معرض تغییرات فراوان هستند که این تغییرات در قوس سواحل بسیار شدیدتر می باشد. از جمله روش‌های متداول کنترل فرسایش سواحل در قوس استفاده از آبشکن می‌باشد اما مسئله مهمی که وجود دارد حفاظت از آبشکن می باشد که در این خصوص تحقیقات زیادی صورت نپذیرفته است. تحقیق حاضر با نظر به کاربرد بسیار زیاد آبشکن جهت محافظت سواحل بخصوص در قوس‌ها و لزوم محافظت از این سازه صورت پذیرفت. در این تحقیق، به بررسی اثر زاویه دماغه آبشکن T، بر روی پایداری ریپ‌رپ‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، از سه طول مختلف دماغه آبشکن معادل 50، 75 و 100 درصد طول بدنه (جان) آبشکن و سه قطر ریپ رپ معادل 51/1 سانتی متر، 12/1 سانتی متر و 72/0سانتی متر، استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در کلیه موارد مورد آزمایش. افزایش در زاویه قرارگیری دماغه آبشکن موجب کاهش عدد فرود جریان، عدد فرود دنسیمتریک رسوب در لحظه شکست ریپ‌رپ و در نتیجه کاهش پایداری ریپ‌رپ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها