نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 3- انیستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، رشت

4 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

بواسطه وجود پلی مورفیسم بین گونه ای در ماهیان خاویاری ناشی از وقوع هیبرید های بین گونه ای طبیعی، دستکاری های انسانی و فرار هیبرید های پرورشی از مراکز تکثیر و پرورش شناسایی آنها مشکل می باشد. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی اختلاف شکل سر در بین دو گونه ماهی خاویاری فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) و هیبرید های دیپلوئیدی و تریپلوئیدی تولید شده و امکان شناسایی آنها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا درآمد. تعداد 30 نمونه از هر گروه نمونه برداری گردید. بمنظور استخراج داده های شکل سر در روش ریخت سنجی هندسی، تعداد 9 نقطه لندمارک در نمای جانبی سمت راست سر، 12 نقطه لندمارک در نمای پشتی سر و 13 نقطه لندمارک در نمای شکمی سر تعیین و با استفاده از نرم افزار tpsDig2 بر روی تصاویر دوبعدی نمونه ها قرار داده شد. نتایج حاصل از آنالیزهای CVA/MANOVA داده های شکل پس از GPA نشان داد که تمام گروه های مورد مطالعه در هر 3 نما از نظر شکل تفاوت معنی داری دارند و نمای شکمی قابلیت تفکیک بهتری نسبت به نمای پشتی و جانبی دارد. همچنین نتایج آنالیز خوشه ای و فواصل مهالانوبیس نشان داد که هیبرید دیپلوئیدی نسبت به هیبرید تریپلوئیدی تشابه بیشتری به والد پدری (تاسماهی سیبری) دارند. نتایج نشان داد که روش ریخت سنجی هندسی یک تکنیک بسیار موثر، استاندارد و کم هزینه برای تشخیص گونه ها و هیبریدهای تاسماهیان می باشد.

کلیدواژه‌ها