نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریایی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه فناوری های نوین، پژوهشکده منطقه ای جنگل های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج‌فارس، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران.

4 پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات علوم شیلات ایران، سازمان آموزش و ترویج تحقیقات کشاورزی، بوشهر، ایران.

5 گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، ساری، ایران

6 گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده خلیج‌فارس، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی سطوح مختلف فوکوئیدان جیره غذایی بر روی عملکرد رشد، زنده‌مانی و پارامترهای بیوشیمیایی میگو پاسفید غربی، Litopenaus vannamei انجام گرفت. میگوها با متوسط وزن اولیه حدود 8 گرم با چهار جیره غذایی مختلف که حاوی چهار سطح فوکوئیدان (صفر، 0/1 %، 0/2 % و 0/4 0%) به مدت 30 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد تغذیه قرار گرفتند. نتایج  نشان داد که عملکرد رشد (وزن انتهایی، وزن به‌دست‌آمده، ضریب تبدیل غذایی و ضریب رشد ویژه) میگوهای تغذیه‌شده با جیره غذایی حاوی فوکوئیدان به‌طور معنی‌داری (P < 0.01) نسبت به میگوهای تغذیه‌شده با جیره غذایی شاهد بهبود یافتند. بهترین عملکرد رشد در میگوهای تغذیه‌شده با جیره غذایی حاوی 0/4 % فوکوئیدان مشاهده شد. زنده‌مانی در بین گروه‌های تغذیه‌شده با مکمل فوکوئیدان و شاهد تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند (P > 0.05). پارامترهای بیوشیمیایی همولنف ازجمله گلوکز، تری گلیسیرید و کلسترول به‌طور معنی‌داری در میگوهای تغذیه‌شده با سطوح مختلف فوکوئیدان در مقایسه با گروه شاهد کاهش داشته است. اما میزان پروتئین در گروه-های تغذیه‌شده با مکمل فوکوئیدان نسبت به شاهد افزایش نشان داد. فعالیت آنزیم‌های آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز در همولنف میگوهای شاهد نسبت به میگوهای تغذیه‌شده با جیره غذایی حاوی فوکوئیدان بالاتر بود. به‌طورکلی، نتایج تحقیق حاضر آشکار ساخت که جیره غذایی حاوی سطوح مختلف فوکوئیدان به‌ویژه 0/4 % منجر به افزایش شاخص‌های رشد و بهبود پارامترهای بیوشیمیایی همولنف و درنتیجه بهبود وضعیت سلامت میگو گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات