نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران.

2 دبیر تربیت بدنی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، شیراز، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل روسای هیأت شنای استان و شهرستان ها و مدیران باشگاه ها، برابر با 60 نفر و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. (0/86=α). از درصد فراوانی، روش استقرای منطقی و شورای راهبردی، جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در ورزش شنای استان فارس، 4 منظر مالی و توسعه، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری، 35 هدف استراتژیک و 38 سنجه تعیین وجود دارد نهایتا 47 اقدام و ابتکار جهت دستیابی به اهداف، تدوین گردید. می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقق اهداف بلند مدت ورزش شنای فارس را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات