نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران.

2 دبیر تربیت بدنی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، شیراز، ایران.

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل روسای هیأت شنای استان و شهرستان ها و مدیران باشگاه ها، برابر با 60 نفر و در بخش کیفی، 12 نفر از خبرگان بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه آماری با نمونه، برابر شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید دانشگاه و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. (0/86=α). از درصد فراوانی، روش استقرای منطقی و شورای راهبردی، جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در ورزش شنای استان فارس، 4 منظر مالی و توسعه، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری، 35 هدف استراتژیک و 38 سنجه تعیین وجود دارد نهایتا 47 اقدام و ابتکار جهت دستیابی به اهداف، تدوین گردید. می توان نتیجه گرفت که مدل ارائه شده علاوه بر اجرای استراتژی، قابلیت ایجاد زمینه تحقق اهداف بلند مدت ورزش شنای فارس را دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Alvandi, M. and Ameli, F., 2017. A Study on the Implementation of a Balanced Scorecard Strategy Map in Two Iranian Organizations. Management Research84(3), pp.151-176.
Ambosie, G. and Muldowney, M., 2009. ’Management Theory for SmallBusiness, Atempsand Requirement. Academy of Management Review13(12), pp.226-241.
Amiri, M. 2015. Comprehensive and Strategic Thinking the Missing Ring in the Development of Physical Education and Sports, National and International Sports Congress, University of Isfahan. (In Persian).
Becsky, A., 2011. The application of balanced scorecard in team sports. APSTRACT: Applied Studies in Agribusiness and Commerce5(1033-2016-84152), pp.29-32.
Behrozi, M. and Samimi, S., 2016. The role of balanced scorecard in evaluating the performance of managers. a new approach in educational management, seventh year, 2(26), pp.95-110. (In Persian).
Crittenden, V.L. and Crittenden, W.F., 2008. Building a capable organization: The eight levers of strategy implementation. Business Horizons51(4), pp.301-309.
Ebrahimi Sarv Olya, M.H., 2009. Balanced Evaluation Card System from Design to Execution. Iran: Kalame. (In Persian).
Emadi, S., Amir Hosseini, S.E. and Hamidi, M., 2019. Designing human resource development strategy in the Ministry of Sports and Youth and presenting its implementation method with BSC approach (Unpublished doctoral dissertation). Islamic Azad University, Yasuj Branch, Iran. (In Persian)
Esmaili S and Barati M. 2016. A balanced approach in evaluating the performance of the organization's resource planning system, In: Management and Accounting Conference. 2016 Tehran, Iran. (In Persian).
Iranzadeh, S, and Barghi, A. 2009. Evaluating the performance of the organization with the balanced scoring method model, Industrial Management, 8(4): 67-86. (In Persian).
Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 1996. The balanced scorecard: translating strategy into action. Harvard business press.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P., 2006. Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies. Harvard Business Press.
Kaplan, R., Norton, d. 2011. Translating Strategy from Word to Action (Balanced Scorecard) Translated by Malmasi, J. Seifi, Commercial Publishing, Second Edition. (In Persian).
Khaleghi Babaee, S., Keshavarz, L. 2018. 'Implement of Athletic Sport development strategies based on the Balanced Scorecard model', Applied Research in Sport Management, 7(2), pp. 11-25. (In Persian).
Khanjani S., Asghari Zadeh E and Karimi Dastjerdi D. 2010. Presenting a framework for classifying maritime transport brokerage companies of the Ports and Maritime Organization using the BSC-TOPSIS technique. M.S. University of Tehran. (In Persian).
Kriemadis, T., Kotsovos, A. and Alexopoulos, P., 2009. Applying the Balanced Scorecard Strategic Evaluation Method to a University Athletic Department. Choregia5(2).
Lakatos, V., Erdey, L., Szűcs, N., Rózsa, A. and Nagy, A.S., 2019. Establishment of the customer perspective of the balanced scorecard system at sports enterprises through the example of a Hungarian football club.
Lamotte, G. and Carter, G., 2000. Are the Balanced Scorecard and the EFQM Excellence Model mutually exclusive or do they work together to bring added value to a company. EFQM Common Interest Days.
Machado, M.D.L., Farhangmehr, M. and Taylor, J.S., 2004. The status of strategic planning in Portuguese higher education institutions: trappings or substance? Higher Education Policy17, pp.383-404.
Mirfakhredini, H., Peymanfar, M. H., Khatibi Oghada, A., Alimohammadi, H. 2013. Performance Assessment of Sports Organization with BSC­–­Topsis Integrated Model', Sport Management Journal, 5(16), pp. 77-96. (In Persian).
Nasirzadeh, A., Goodarzi, M., Farahani, A. 2013. Establishing Applicable Strategy Model of Wrestling Federation of Iran by BSC Approach. Applied Research in Sport Management, 1(4), pp.­31-42. (In Persian).
Nejad Sajjadi, S A., Hamidi, M., Goodarzi, M and Sajjadi, S N. 2012. Development of Strategy Implementation Model and Strategy Map of Tehran Municipality Sports Organization Using ISM Technique, PhD Thesis, University of Tehran. (In Persian).
Nyon, P. R. 2007. Balanced Assessment - Step-by-Step Design and Implementation Guide, Translated by Bakhtiari Parviz et al., Tehran: Industrial Management Organization Publications, First Edition. (In Persian).
Razavi, S.M.H., Firoozi, M., and Farzan, F., 2012. Investigating the Barriers and Challenges of Swimming Development in Iran. Research in Sports Management and Motor Sciences, 2(4), pp. 1-12.
Safar Alizadeh A., Nikbakhsh R. and Afarinesh Khaki, A. 2018, Compilation of Landscapes and Strategic Map of the Deaf Sports Federation with Balanced and Dimtel Scorecard Approach, Applied Research in Sports Management, 7(4): pp.109-120. (In Persian).
Sanei, S. 2001. Blind Justice in Championship Sports from a Legal Perspective, In: 2nd Asian University Congress, Tehran, Tarbiat Modares University.