نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

2 گروه علوم غیرزیستی جوی و اقیانوسی، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران،

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از داده‌های بلندمدت AVISO، طی 25 سال (11 دی‌ماه 1371 الی 10 دی‌ماه 1394)، آنومالی تراز دریای خلیج فارس (قدرت تفکیک فضایی 0/25 درجه طول و عرض جغرافیایی)، در محیط نرم‌افزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته است. متوسط 25 ساله از داده‌ها نشان می‌دهد؛ آنومالی تراز دریا مثبت و برابر باcm 3/06 ± 0/05 (انحراف معیار±میانگین) است که بیشتر از متوسط جهانی است. دامنه تغییرات آن از مقدار کمینه cm 2/46 تا بیشینه cm 3/42 تغییر می‌کند. متوسط 25‌ ساله از هر فصل نشان می‌دهد که آنومالی تراز دریا با خیزی در فصل پاییز و افتی در فصل بهار مواجه است. دو فصل تابستان و زمستان به صورت فصل گذار از بیشینه آنومالی پاییزه به کمینه آنومالی بهاره است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که توزیع مکانی آنومالی تراز دریا در حوضه، متفاوت است. میانگین آنومالی روند تراز دریا در خلیج‌فارس افزایشی و برابر با  0/1±2/9+ mm/year  است که خلیج‌فارس را عملا به سه بخش شمال غربی در نزدیکی ساحل عربی (با آهنگ کمتر از mm/year 2/5)، بخش شمالی و مرکزی خلیج (با آهنگ mm/year 3/5-2/5) و بخش جنوبی خلیج و تنگه هرمز (با آهنگ بیش از mm/year 3/5) تقسیم می‌کند. پس بنابراین، اگرچه سر خلیج فارس دارای روند تغییرات مثبت است، اما کمتر از بخش جنوبی آن و در نزدیکی تنگه هرمز است. اگر افزایش تراز دریای خلیج فارس، با همین روند ادامه یابد، در 200 سال آینده، بیش از m 0/5 سطح تراز دریای خلیج‌فارس افزایش خواهد داشت که در حجم حوضه و مساحت آن تغییرات قابل توجهی وارد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات