نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی

2 پژوهشگر

3 کارشناس پژوهش موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده

پویایی جمعیت‌ها در ارتباط با محیط زیست آنها است و ثبات زیستگاه و شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در تنوع زیستی و فراوانی موجودات زنده مطرح می‌باشد. هدف اصلی از این مطالعه ت تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه جزر و مدی خلیج چابهار می باشد، در طی این پژوهش درصد مواد آلی، رطوبت، دانه بندی رسوب، تراکم، غالبیت، غنای گونه‌ای و یکنواختی نیز سنجیده شد. بدین منظور نمونه برداری در یک دوره در اردیبهشت 1388 در سه ایستگاه تیس، جزیره خرچنگ و کنارک صورت گرفت. در این بررسی7 گونه از خانواده Ocypodidae مورد شناسایی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از شاخص‌های تنوع در سه ایستگاه، جزیره خرچنگ با 5 گونه و کنارک با 1 گونه، به ترتیب دارای بیشترین و کمترین شاخص غنا و تنوع گونه‌ای بوده‌اند. این در صورتی است که مقایسه آماری تفاوت معنی داری از نظر درصد مواد آلی و دانه بندی در بین سه ایستگاه نشان داد، بطوری که بیشترین درصد مواد آلی و کمترین درصد شن در جزیره خرچنگ مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها