نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا

2 گروه زیست شناسی دریا

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده علوم دریایی، گروه زیست شناسی دریا

4 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، کارشناس ارشد زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا

5 اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، اداره حفاظت و ایمنی دریانوری بندر امام خمینی

چکیده

آلودگی های نفتی در سر تا سر دنیا یکی از موضوعات مهم تحقیقات زیست محیطی می باشند که به دلیل سمیتشان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده اند. هیدروکربن های نفتی موجود در خاک های آلوده، رسوبات و آب می تواند تحت تاثیر میکروارگانیسم ها مورد تجزیه قرار گیرند. حذف هیدروکربن ها از محلول های آبی با استفاده از کشت باکتریایی نیز امکان پذیر است. در این پژوهش نیز توانایی حذف آنتراسن از محلول حاوی هیدروکربن مذکور توسط گونه Bacillus pumilus جدا شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی مورد بررسی قرار گرفت. این باکتری با عدم ایجاد هاله در محیط کشت بلاد آگار، عدم پخش نفت معدنی و ایجاد هاله ای با قطر 5/0 سانتی متر بر روی سطح نفت خام به عنوان گونه غیر مولد بیوسورفاکتانت شناسایی گردید. میزان جذب نوری این گونه در نمونه حاوی 30 میلی گرم بر لیتر آنتراسن نهایتاً به 086/0 رسید. تجزیه آنتراسن به ‌وسیله دستگاه HPLC نشان داد که پس از 5 روز 833/40 درصد از هیدروکربن مذکور توسط این باکتری از محیط کشت حذف گردید. لذا نتایج نشان می‌دهد که باکتری جدا شده می تواند در محیط طبیعی نیز احتمالا رفتار مشابهی را نشان دهد و توانایی حذف این آلاینده را از محیط های آلوده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها