نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی دریا، دانشکده مکانیک، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

چکیده

به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه ‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم ‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می ‏باشد. پیش ‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی ‏های عملیاتی در مناطق کم عمق برای جلوگیری از به گل نشستن کشتی ضروری است.در این مقاله سعی شده پارامتر هیدرودینامیک برای شناورهای با بدنه سری 60 , در آب های کم عمق به روش آزمایش مدل برای بدنه با ضریب ظرافت بدنه  در حوضچه کشش در وضعیت ‏های مختلف مورد بررسی قرار گیرد و بنابر نتایج حاصله می ‏توان بهترین وضعیت را برای افزایش کارایی‏ کشتی‏ ها و رسیدن به بهینه ترین سرعت وآبخور در کانال‏ ها معرفی نمود. پس از استخراج داده ها, نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از روابط تجربی, مقایسه شده است. در ضمن برای انجام آزمایشات پس از ساخت مدل شناور، دیواره ‏های کاذب کانال طراحی و اجرا گردید. خصوصیت اصلی این جداره‏ های کاذب این بود که بوسیله آن می‏ توانستیم عرض کانال را تغییر دهیم. سپس با استفاده از برنامه نویسی پی ال سی(plc ) داده ها را از سنسورها دریافت و ثبت می ‏کنیم. در حین آزمایش کنترل تمام مکانیزم به شکل اتوماتیک در اختیار فردی است که آزمایش را انجام می ‏دهد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Eryuzlu, N.E. and Hausser, R., 1978. Experimental investigation into some aspects of large vessel navigation in restricted waterways. In Symp Proc on Asp of Nav of Constraint Waterways (Vol. 2, No. 9).
Gourlay, T., 2006. Flow beneath a ship at small underkeel clearance. Journal of ship research50(03), pp.250-258.
Norrbin, N.H., 1986. MODEL TEST FOR CAORF PANAMA CANAL STUDY, VOLUME 3 (No. 3062-6).
Novák, P. and Čabelka, J., 1981. Models in hydraulic engineering: Physical principles and design applications. Monographs & surveys in water resources engineering.
Peloquin, M. D., 2015. Engineering and design dredging and dredged material management. Department of the army, u.s. army corps of engineers, washington, DC. Available at: https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-2-5025.pdf.
Sharp, J.J., 1981. Hydraulic Modeling. London: Ed.
Varyani, K.S., 2006. Squat effects on high speed craft in restricted waterways. Ocean engineering33(3-4), pp.365-381