نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، استان سیستان و بلوچستان، چابهار

چکیده

در این تحقیق سلسه مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ترسیم و رتیه‌بندی شده است. پس از تایید روایی و پایایی، پرسشنامه در میان افراد نمونه که تعداد اعضای نمونه به وسیله‌ی فرمول کوکران به دست آمد، توزیع شد. از میان 100 پرسشنامه توزیعی، 93 پرسشنامه جمع‌آوری شد که همه‌ی آنها قابل قبول بودند. جهت تحلیل پرسشنامه‌ها از آزمون‌های T-test، ANOVA، شاخص KMO، آزمون بارتلت، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (KS)، آزمون توزیع دوجمله‌ای، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون نیکویی برازش (به وسیله‌ی نرم‌افزارهای SPSS 19، Lisrel 8.8 و Excel) استفاده شده است. مدل مفهومی تحقیق به وسیله‌ی شاخص‌های برازش مدل که عبارتند از GFI، AGFI، RMSEA، CFI و NFI و همچنین آزمون توزیع دوجمله‌ای و ضریب همبستگی اسپیرمن که تایید شده است، مورد سنجش قرار گرفت. از میان ویژگی‌های شخصی (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، سابقه‌ی خدمت و میزان تحصیلات)، سازمانی (وضعیت استخدامی و محل کار) و اقتصادی (میزان حقوق دریافتی)، تنها ویژگی سطح تحصیلات است که بر سطح رضایت کارکنان تاثیر متفاوت دارد. در پایان نیز هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو برای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ترسیم شد که به ترتیب نیازهای خودشکوفایی (72/3)، فیزیولوژیکی (69/3)، اجتماعی (67/3)، احترام (64/3) و ایمنی (52/3) بالاترین میانگین امتیاز را کسب کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 Alvani, M. (2012). General Management. Forty Sixth ed, Tehran: Ney Publication. (in persian)
Azar, A. & Moemeni, M. (2008). Statistics and Its Usage in Management. Second ed, Tehran: SAMT. (in persian)
Belalak, H. (2001). An Introduction on Social Researches. Second ed, Tehran: SAMT. (in persian)
Berry, j. W. (1998). Acculturaqtion and Health. Theory and Research, In Kazarian, S. S. & Evans., 30-57.
Dieleman, M., Toonen, J., Toure, H., & Martineau, T. (2006). TheMatchBetweenMotivationand Performance Management of Health Sector Workers in Mali,UK: Bio Med Central.
Dubord, A. (2008). Consultative Skills. First ed, Tehran: Central Governmental Education Management. (in persian)
 
FalahZadeh, M. (2013). Evaluation of Job motivation Factors of Port and Maritimes Employees ( Central Administration of Sistan And Balouchestans’ Port and Maritime). , M.S Thesis, Chabahar: Chabahar Maritime University. (in persian)
Gregory, K. (2012). The Importance of Employee Satisfaction, s.l.: s.n.
HasanZadehMohammadi, M. (2008). Management of Safety in Ports, Tehran: Ministry Road and Transportation – Office of Technology and Safety Studies. (in persian)
HoseyniZadeh, A. (2000). Study of Effective Factors on Personnel Job Satisfaction. M.S Thesis, Tehran: Tarbiat Modares University. (in persian)
Human, H. A. (2002). Provision and Standardize of Job Satisfaction Measure. First ed, Tehran: Center of Governmental Education Management. (in persian)
Iranshahi, S. (2011). Study and Sorting Effective Factors on Personnel Job Satisfaction of Emam Khomeyni Por. M.S Thesis, Chabahar: Chabahar Maritime University. (in persian) 
Kalantari, Kh. (2003). Processing and Data Analysing in Social-Economic Researches. First ed, Tehran: Sharif. (in persian)
Karimi, H. (2007). Job satisfaction at port. Houston, 25 IAPH World Ports Conference.
Kiani Moghadam, M., Jafarpour, Y., & Tahmak, H. (2013). Effective Factors on
Allotment of Human resource Knowledge in Marine Organizations (Case Study: Central Administration of Boushehrs’ Port and Maritime). Maritime University of Chabahar, First National Congress of Makoran Ports Development and Maritime Strength of Islamic Republic Of Iran. (in persian)
Kondou, E. (1999). Human Motive. First ed, Tehran: Alborz. (in persian)
Lang, M. (2011). An Investigation of Organozational Culture and Job Satisfaction on board Industrial and Cruise ship. M.S Thesis, Trondheim: The Norwegian University of Science and Technology.
Moemeni, M., & FaaleGhaumi, A. (2012). Statistics Analysis by SPSS. Seventh ed, Tehran: Moalef. (in persian)
Moghimi, S, M. (2012). Organization and Management: Procedural-Research. Ninth ed, Tehran: Termeh. (in persian)
Rabinze, S. p. (2012). Organizational Behavior. Thirty Third ed, Tehran: Cultural Research Bureau. (in persian)
Roman, C. (2011). Companies Human Resources Motivation. Singapore: IACSIT, 159-163.
Sadjadi Parsa, S. J., Boraee Nejad, S., Nooramin, A. S., & Nazari Abkenar, Sh. (2011). Study of Effective of Work Place on Attractiveness and Job Stay of seafarers: A Comparison Between Tankers, Bulk Carriers and Container Ships. GO, Autumn, 7 ( 2), 1-10. (in persian) 
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A Beginners Guide to Structural Equation Modeling. USA: New York.
Shanks, N. H. (2007). IntroductiontoHealthCareManagement. UK & Canada: Janes and Bartlett.
     Singer, M. G. (1990). Human Resource Management. Boston: PWS-KENT.
Soraee, H. (2009). An Introduction on Sampling Research. Fifth ed, Tehran: SAMT. (in persian)
Yarahmadi, A., Tahmak, H. R., Iranshahi, S., Javanmardi, M., & Golfakhrabadi, N. (2013). Analysis of Human Resource Management Process in Iran Marine Companies ( Case Study: National Iranian Tanker Company ). Chabahar Maritime University, First National Congress of Makoran Ports Development and Maritime Strength of Islamic Republic O Iran. (in persian)
Zarei, H. (2001). Study of Effective Factors on Personnel Job Satisfaction Of  Marvjan and Experts of organization of Jahad Agriculture of Fars Provinc. M.S Thesis, Tehran: Tarbiat Modares University. (in persian)