نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیت علمی

2 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- 06123273200

چکیده

پویایی جمعیت و ارزیابی ارزیابی ذخیره حلوا سفید (Pumpus argenteus) با جمع آوری اطلاعات از دومنطقه تخلیه صید در سواحل استان خوزستان شامل هندیجان وآبادان تخمین زده شد. دراین پروژه یک ساله (از فروردین تا اسفند سال 1389) در مجموع بیش از دو هزار و چهارصد ماهی در ایستگاههای مذبور بیومتری گردید . شاخصهای رشد و مرگ ومیر به ترتیب طول بی نهایت cm 5/34 =L∞ ، ضریب رشد (yr-1) 56/0=K ، زمان طول صفر 32/0 -to= ، مرگ ومیر طبیعی (yr-1)07/1= M ، مرگ ومیر صیادی ( yr-1) 99/1=F، مرگ ومیر کل ( yr-1) 06/3=Z و ضریب بهره برداری (yr-1) 65/0 E= محاسبه شد . با کمک روش تحلیلی 019/0 = Y'/R ،10/0 B'/R = ، نرخ بهره برداری 61/0 U= ، میزان حداکثر محصول پایدار برحسب تن 440 MSY= و میزان حداکثر برداشت ثابت برحسب تن 290 MCY= برای ذخیره ماهی حلوا سفید برآورد گردید . این تحقیق نشان می دهد که میزان برداشت سالانه از ذخیره ماهی حلوا سفید به بیش از حداکثر میزان خود رسیده و جهت کاهش میزان صید و تلاش صیادی بایستی تدابیری اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها