نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ومهندسی آب، پردیس علوم وتحقیقات خوزستان واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه علوم ومهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه علوم ومهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاداسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های کنترل پرش هیدرولیکی در پائین‌دست سازه‌های هیدرولیکی و تامین عمق پایاب مناسب، استفاده از حوضچه آرامش با واگرائی ناگهانی است. مطالعات گذشته نشان داده است که دراین حوضچه‌ها طول پرش و در نتیجه طول حوضچه نسبت به حوضچه کلاسیک افزایش دارد. از سوی دیگر زبرکردن بستر از جمله تمهیداتی است که می‌تواند به منظور کاهش طول حوضچه مورد استفاده قرار گیرد. حال این سوال مطرح خواهد بود که میزان تاثیر زبر کردن بستر چقدر می‌باشد. لذا در این مطالعه تاثیر حضور زبری بر طول پرش در حوضچه های واگرای ناگهانی بررسی شده است. برای این منظور آزمایشات در فلومی با طول 12 متر و عرض و ارتفاع 0/8 و 0/7 متر با واگرایی متقارن با نسبت بازشدگی 0/33 در محدوده اعداد فرود 2 تا 10 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زبری‌ها افزایش 31 درصدی طول پرش حاصل از واگرایی ناگهانی نسبت به پرش کلاسیک، را به میزان 12درصد نسبت کاهش داده است و از نظر طول حوضچه مشابه حوضچه USBR- ΙI می‌باشد. همچنین زبری‌‌ها باعث کاهش طول غلتاب به میزان 20 درصد نسبت به پرش در مقطع ناگهانی ولی بستر صاف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdulmatin,M, Rabiqul hasan,M and Ashraful Islam,M. 2008.”Experimental On Hydraulic Jump in Sudden Expansion in a Sloping Rectangular Channel”. Journal of Civil Engineering (IEB, 36)-65-77.
Alhamid, A.A .2004. S-jump characteristics on sloping basins. Journal of Hydraulic research.
Alhamid, A.A. 1994. Effective roughness on horizontal rectangular stilling basins. Transaction on Ecology and the Environment, Vol. 8 (http: //www.witpress.com, ISSN 1743-3541)
Allahdaddy K, Kazemianzadeh A., Shafei Bajestan M., 2008. Experimental Investigation of the Influence of Roughness Height on the Concentrated Depth Ratio and Length of Hydraulic Jump Rolling in Relaxation Pools, 3rd Iran Water Resources Management Conference, Tabriz University, Iran
Bahrami, H., Ghomeshi, M., Kashefi por, S., Salehi Neyshabouri, S. Investigation of characteristics of density current because of regime changes. Journal of Marine Science and Technology, 2017; 16(1): 112-121.
Boroujerdi, G., kamanbedast, A. Investigation of porosity of Hexapod materials on scouring in permeable spills. Journal of Marine Science and Technology, 2020; 18(4): 49-61.
Carolo, F.G., Ferro, V., and Pam Pallone, V .2007. Hydraulic Jumps on rough beds. J. of Hydraulic Engrg., ASCE, 133 (9): 989-999. DOI: 10.1061/ (ASCE) 0733-9429 (2007) 133: 9(989).
Ead, S. A., Rajaratnam, N. 2002. Hydraulic Jumps on corrugated Beds. Journal of hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 128, No. 7, PP. 656-663. DOI: 10.1061/ (ASCE) 0733-9429 (2002) 128:7 (656).
Hosseini S. M., Abrishami J. 2003. Open Channel Hydraulics. Third Edition. Imam Reza University press. Mashhad, Iran, P 613
Hager, W. H. and Bremen, R. 1989. Classical Hydraulic Jump: Sequent Depths Ratio. Journal of Hydraulic Research IAHR, Vol. 27, No. 5, PP. 566-585.
Hager, w, Bremen, R. 1993. T-jump in abruptly expanding channel. Journal of Hydraulic research.
Herbrand, K. 1973. The Spatial Hydraulic Jump. Journal of Hydraulic Research. Pages 205-2018
Hager W.H., Bermen R. and Kawagoshi N. 1990. Classic Hydraulic Jump: Length of Roller. J. Hydraul. Res. Pages 591-608
Izadjoo F., Shafei Bajestan M., Bina M. 2005. Hydraulic Jump Characteristics on a Trapezoidal Corrugated Bed. The scientific journal of agriculture (SJA). Page(s) 107 To 122.
Izadjoo F., Shafei Bajestan M. 2007. Corrugated Bed Hydraulic Jump Stilling Basin. Journal of Applied Sciences
Kazemianzadeh A., Shafei Bajestan M. 2008. Experimental study of the effect of roughness arrangement on hydraulic jump characteristics in stilling basin, 3rd Iran Water Resources Management Conference, Tabriz University, Iran
Matin M.A., Negm A.M. El-Said A.A, and Alhamid A.A. 1997. Prediction of Sequent Depth Ratio of Free Hydraulic Jump in Abruptly enlarged Channels. Egyptian Journal for Engineering Sciences & Technology. Pages 31-36.
Mohamed Ali, H. S. 1991. Effect of Roughened-Bed Stilling Basin on Length of Rectangular Hydraulic Jump. Journal of hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 1, PP. 83-93.
Peterka A.J. 1958. Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipaters. Engineering Monograph NO. 25. V. S. Bureau of Reclamation, Denver
Rajaratnam N. 1967. Hydraulic Jumps. Advances in Hydro Science. Pages 197-280
Rajaratnam N. 1968. Hydraulic Jump on Rough Bed. Transactions of the Engineering Institute of Canada. Pages 1-8
Rezaul,hasan, M, Abdulmatin,M. 2009. Experimental Study for Sequent Depth Ratio of Hydraulic Jump in Horizontal Expanding Channel. Journal of Civil Engineering (IEB, 37)-1-9.
Shafei Bajestan M., Neisi K. 2003. Effect Shape of Bed Roughness on Hydraulic Jump Length in Rectangular Channels, Iranian Hydraulic Association. Page 29-40
Shafei Bajestan M., Neisi K. 2004. Effect Shape of Roughness on the Sequent Depth Ratio of Hydraulic Jump. Water and Soil Science Journal. Tabriz University, Iran. Pages 165-176.