نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ومهندسی آب، پردیس علوم وتحقیقات خوزستان واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه علوم ومهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاداسلامی، اهواز، ایران.

3 گروه علوم ومهندسی آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاداسلامی، شوشتر، ایران.

چکیده

یکی از روش‌های کنترل پرش هیدرولیکی در پائین‌دست سازه‌های هیدرولیکی و تامین عمق پایاب مناسب، استفاده از حوضچه آرامش با واگرائی ناگهانی است. مطالعات گذشته نشان داده است که دراین حوضچه‌ها طول پرش و در نتیجه طول حوضچه نسبت به حوضچه کلاسیک افزایش دارد. از سوی دیگر زبرکردن بستر از جمله تمهیداتی است که می‌تواند به منظور کاهش طول حوضچه مورد استفاده قرار گیرد. حال این سوال مطرح خواهد بود که میزان تاثیر زبر کردن بستر چقدر می‌باشد. لذا در این مطالعه تاثیر حضور زبری بر طول پرش در حوضچه های واگرای ناگهانی بررسی شده است. برای این منظور آزمایشات در فلومی با طول 12 متر و عرض و ارتفاع 0/8 و 0/7 متر با واگرایی متقارن با نسبت بازشدگی 0/33 در محدوده اعداد فرود 2 تا 10 انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که زبری‌ها افزایش 31 درصدی طول پرش حاصل از واگرایی ناگهانی نسبت به پرش کلاسیک، را به میزان 12درصد نسبت کاهش داده است و از نظر طول حوضچه مشابه حوضچه USBR- ΙI می‌باشد. همچنین زبری‌‌ها باعث کاهش طول غلتاب به میزان 20 درصد نسبت به پرش در مقطع ناگهانی ولی بستر صاف خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات