نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

چکیده

جهت تعیین تغییرات و سازش های سلولی در سطح سلول های غنی از میتوکندری تحت تاثیر شوری های مختلف محیطی، ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) به عنوان یک گونه یوری هالین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام پروژه180عدد ماهی صبیتیدر محدوده وزنی 5/0±150 گرم و طول حدود 1±23سانتیمتربه مدت یک هفته در مواجهه مستقیم با شوری های 5، 20، 40 و ppt60 قرار داده شدند.نمونه برداری در روز های 1،2 و 7 صورت گرفت که بطورهمزمانو 3 ماهیازهرتانک (12ماهیازهرتیمار) درهربارانجامشد.نمونه های مورد نظر پس از تهیه، در محلول گلوتارآلدهید 5/2% تثبیت‌ شده و پس از خارج نمودن از محلول ثبوت با بافر فسفات M1/0 (4/7=pH)شستشو، سپس نمونه ها در سری‌های افزایشی اتانل (از 50% تا اتانل خالص) و سپس استن 100% آب‌گیری شدند. در ادامه قطعات بافتی بوسیله نیتروژن مایع سریعاً منجمد شده سپس تحت میکروسکوپ الکترونی نگاره LEO(مدل 1455VP) با ولتاژ Kv15 بررسی شدند.مطالعه سطح فوقانی سلول های غنی از میتوکندری تحت میکروسکوپ الکترونی نگاره نشان داد که براساس ساختار دهانه های راسی، سه نوع سلول غنی از میتوکندری با دهانه های برآمده، کم عمق و عمیق قابل تشخیص است. تعدادو اندازه دهانه های راسی سلول های غنی از میتوکندری در شوری ppt60 در روز نخست در مقایسه با بقیه تیمارها افزایش یافت. در طول دوره آزمایش تراکم و اندازه دهانه های سلول های غنی از میتوکندری در شوری های پایین تر از آب دریا روند افزایشی داشت در صورتی کهدر شوری بالاتر از آب دریا اندازه و تراکم دهانه ها در طول دوره روند کاهشی را سیر کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Altinok, I., Galli, S. M. and Chapman, F. A. 1998. Ionic and osmotic regulation capabilities of juvenile Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus de sotoi. Com. Biochem. Physiol.120: 609-616.
Carmona, R., GARCIA-Gallego, M. A. Sanz, A. Domezain and Ostos-Garrido, M.V. 2004. Chloride cells and pavement cells in gill epithelia of Acipencer naccarii: ultrastructural modifications in seawater-acclimated specimens. J. Fish. Biol. 64:553-566.
Chang, I.C., Lee, T. H., Yang, C. H., Wei, Y. Y., Chou, F. I., and Hwang, P. P., 2001: Morphology and Function of Gill Mitochondria-Rich Cells in Fish Acclimated to Different Environments. Physiol.Biochem. Zool.74(1): 111-119.
Evans, D.H., Piermarini, P.M. and Cho, K.P. 2005. The multifumctional fish gill: Dominant site of gas exchange, osmoregulation, acid-base regulation, and excretion of nitrogenous wast. J. Exp.Biol. 85: 97-177.
Goss, G.G., Laurent, P. and Perry, S.F. 1992. Evidence for a morphological component in acid-base regulation during environmental hypercapnia in the brown bullhead (Ictalurus nebulosus). Cell Tissue Res. 268:539-552.
Kelly, S. P., Chow, I. N. K. and Woo, N. Y. S. 1999. Haloplasticity of black seabream (Mylio macrocephalus): hypersalin of freshwater acclimation. J. Exp. Zool.283: 226-241.
Kelly, S. P., Chow, I. N. K. and Woo, N. Y. S. 1999a. Alterations in Na+/K+-ATPase activity and gill chloride and cell morphometrics of juvenile black sea bream (Mylio macrocephalus) in response to salinity and ration size. Aquacul.172: 351-367.
Lee, K. M., Kaneko, T., Katoh, F. and Aida, K. 2006. Prolactin gene expression and gill chloride cell activity in fugu Takifugu rubripes exposed to a hypoosmotic environment. J.Com.Endocrin. 149: 285 -293.
Lee, T.H., Hwang, P.P., Lin, H.C. and Huang, F.L. 1996. Mitochondria-rich cells in the branchial epithelium of the tleost, Oreochrromis mossambicus, acclimated to various hypotonic environments. Fish Physiol.Biochem.15: 513-523.
Lin, C., Huang, C., Yang, C., Lee, T and Hwang, P. 2004. Time-Course Changes in the Expression of Na, K-ATPase and the Morphometry of Mitochondrion-Rich Cells in Gills of Euryhaline Tilapia (Oreochromis mossambicus) During Freshwater Acclimation. Journal of Experimental Zoology. 301:85–96.
Marshall, W.S.2002. Na+, Cl_, Ca2 + and Zn2 + transport by fish gills: retrospective review and prospective synthesis. J. Exp. Biol.293: 264– 283.
Mattheij, J.A.M. and Stroband, H.W.J. 1971. The e!ects of osmotic experiments and prolactin on the mucous cells in the skin and ionocytes in the gills of the teleost Cichlasoma biocellatum. J. Exp. Biol.121:93-101.
Moron, S., Oba, E., Andrade, C. and Fernandes, M., 2003. Chloride Cell Responses to Ion Challenge in Two Tropical Freshwater Fish, the Erythrinids Hoplias malabaricus and Hoplerythrinus unitaeniatus. J. Exp. Zool.298: 93–104.
Movahedinia, A.A., Savari, A., Morovvati, H., Koochnin, P., Marammazi, J.G., and Nafisi, M. 2009. The effects of changes in salinity on gill mitochondria-rich cells of juvenile yellowfin seabream, Acanthopagrus latus. J. Biol. Sci. 9(7): 710- 715.
Perry, S.F. Laurent, P. 1989. Adaptational responses of rainbowtrout to lowered external NaCl concentration: Contribution of the branchial chloride cell. J. Exp. Biol. 147: 147-168.
Pisam, M., Boeuf, G., Prunet, P. and Rambourg, A. 1990. Ultrastructural features of mitochondria-rich cells in stenohaline freshwater and seawater fishes. J. Exp. Biol. 187:21-31.
Platell, M.E., Ang, H.P., Hesp, S.A., Potter, I.C., 2007. Comparisons between the influences of habitat, body size and season on the dietary composition of the sparid Acanthopagrus latus in a large marine embayment. Estuar. Coasta. Shelf. Sci. 72 :626-634
Teng, S. K., El-Zahr, C., Al-Abdul-Elah, K. and Almatar, S. 1999: Pilot –scale spawning and fry production of blue-fin porgy, Sparidentex hasta (Valenciennes), in Kuwait. Aquacul. 178:27-41.
Varsamos, S., Diaz, J. P., Charmantier, G., Blasco, C. and Connes, R. 2002. Branchial chloride cells in sea bass (Dicentraachus labrax) adapted to fresh water, seawater, and doubly concentrated seawater. J. Exp. Zool. 293: 12- 26.
Wang, P., Lin, C., Hwang, L., Huang, C., Lee, T. and Hwang, P. 2009. Differential responses in gills of euryhaline tilapia, Oreochromis mossambicus, to various hyperosmotic shocks. Com.Biochem. Physiol. 152: 544–551.