نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

رود کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. سابقه کشتیرانی درکارون به قبل از ناصرالدین شاه قاجار برمی­ گردد. تغییرات آب و هوایی و خشکسالی، ‌برداشت­ های بیشتر از آب رودخانه و کاهش دبی آن، وجود راه آهن و اتوبان­ های جدید به عنوان رقبای اصلی حمل بار از بندرهای ماهشهر و خرمشهر به اهواز سبب از رونق افتادن ترابری آبی رودخانه­ ای گشته است. مطالعات اندکی در زمینه ترابری آبی کارون وجود دارد. در این تحقیق ابتدا بخشی از نتایج آنها به شکل کلی مطرح شده است. سپس بر مبنای پذیرش جدیدترین تحقیقات، مهم­ ترین موانع فیزیکی موجود برای ترابری رودخانه ای شناسایی و راهکارهای اصلاح آنها با توجه به شرایط روز مطرح شده است. ضمنا علائم کشتیرانی موردنیاز و وسایل کمکی برای کشتیرانی نیز پیشنهاد گردیده‌اند. مطالعات پیشین شامل: مطالعات سازه پردازی ایران (1383) و مطالعات Adabdanan Consulting Engineers (2004) بوده و خصوصاً مطالعات Piesold (2005) که مبین ضررهای سنگین ترابری آبی خصوصاً در تناژهای بالای باربری سالیانه بوده، بررسی گردیده است. به روزترین مطالعه، بررسی­ های درحال انجام در سازمان آب وبرق‌خوزستان توسط Mansouri Kia (2018) نشان‌می‌دهد که ترابری نیمه سنگین (در سناریوی بدبینانه 700 هزارتن و در سناریوی خوشبینانه حدود 2133 هزار تن در سال هدف 1425) همراه با توسعه گردشگری، می ­تواند فاقد ضررهای اقتصادی مطالعات پیشین ­باشد. سال مبنای محاسبات اقتصادی برای ترابری آبی 1399 است. قبلا زیان های مالی سنگین برای ترابری رودخانه ای فرض شده بود. از مهم ­ترین نتایج تحقیقات اخیر زیرسوال بردن این زیان ها با اصلاح ابعاد شناور طرح است. نتیجه مهم دیگر در تحقیق حاضر، تعیین مشکلات فیزیکی پیش روی ترابری آبی رودخانه ­ای ایران (بجز رسوب برداری که در تحقیق دیگری در حال بررسی است) و ارائه راهکارهای حل آن­هاست. با به­ کارگیری نتایج تحقیق در حل موانع فیزیکی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (یا سایر راه‌کارهای تامین مالی)، امکان احیای ترابری آبی درکارون وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdolkhanian, N., Elmizadeh, H., Dadolahi Sohrab, A., Savari, A. and FayazMohammadi, M., 2018. Comparing Modeling of Pollution in Arvand River in the Dry and Wet Seasons. (In Persian).
Adabdanan Consulting Engineers., 2004. Physical Studies of the Karun Waterway Transport Scheme. (In Persian).
Bakhtiari, M., Kamal Pourasl, E., Ahadiyan, J., 2020. Investigation of the effect of Hammer radius parameters and number of impact on soil improvement by dynamic density method in line with the construction of offshore structures. Journal of Marine Science and Technology, 18(4), pp. 75-90. (In Persian).
Iranian structural consulting engineers. 2004, river transport studies, geometric design of waterway runoff.
Iribarren, J.R., 1999. PIANC Bulletin No. 100.
Larsen, O.D., 1993. Ship collision with bridges: The interaction between vessel traffic and bridge structures (Vol. 4). IABSE.
Mansouri Kia, M.T. and Ansari, Z., 2008. Feasibility of Water Transport in Karun Waterway. in: 4th National Congress of Civil Engineering. May 2008. Tehran University, Iran. (In Persian).
Mansouri Kia, M.T., 2018. A Comparative and Updated Study of River Water Transport in Iran, Khuzestan Water and Power Organization. K.W.P.A. Technical report. pp. 2-9. (In Persian).
Mansouri Kia, M. T., Ragabi, E., Sheybani, H. R. 2020­a. Determining the Optimal Dimensions of River Transportation Channel in Iran. In: 4th International Conference of Civil, Architectural and sustainable green city. Jan 30. 2020. Hamedan university, Iran. (in Persian)
Mansouri Kia, M. T., Sheibani, H. R., Mardeshti, A. N. 2020 b. Karun rubber dams in Ahvaz. In: 4th International Conference of Civil, Architectural and sustainable green city. Jan 30. 2020. Hamedan university, Iran. (in Persian).
Piesold, S.W., 2005. The reassessment of groundwater potential and transferable water rights in AK Basin.
Shenoi, R.A., Bowker, J.A., Dzielendziak, A.S., Lidtke, A.K., Zhu, G., Cheng, F., Argyos, D., Fang, I., Gonzalez, J., Johnson, S. and Ross, K., 2015. Global marine technology trends 2030.
Statistical center of Iran., 2017. statistical annual of the country in 2016. office of the head.public relations and international cooperation. (In Persian).
Sweco Mahab company limited, 1976. Final technical Report of Feasibility study. K.W.P.A Authority.
Vice-presidency for science and technology. Maritime industries and technology development council. In: 4th Iran maritime statistics, 2017. (printed 2018).