نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی دریا - کشتی سازی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

2 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.

چکیده

کنترل حرکات شناور می تواند تحت تأثیر کاهش حرکات هیو و پیچ در شناورهای تندرو و به طور ویژه در بدنه پروازی باشد. به منظور کاهش این گونه حرکات، استفاده از فویل می­تواند تکنیک مؤثری نسبت به سایر روش ها باشد. از آن­جایی که شناورهای تندرو در آب های مواج دچار مشکل می‌شوند می ­بایست حالت سازشی بین سرعت و عملکرد دریامانی وجود داشته باشد. هدف از این تحقیق پیش بینی عملکرد دریامانی یک شناور پروازی خاص در دو حالت بدون فویل و با فویل در پاشنه می باشد. مدل شناور در این تحقیق ابتدا در نرم‌افزار Rhino مدل‌سازی شده و سپس در نرم‌افزار Star-CCM+ با استفاده از معادلات حل کننده RANS  شبیه‌سازی شده است. نتایج به صورت RAO حرکات هیو و پیچ در ضریب سرعت های مختلف به دست آمده است. به طور کلی مزایایی در رژیم سرشی شناور پروازی به واسطه اضافه نمودن فویل در پاشنه ایجاد می شود که بر طبق نتایج حاصله با افزایش سرعت شناور و در محدوده­ای خاص می­تواند در کاهش حرکات در صفحه عمودی مؤثر باشد. بطور مثال در سرعت 40 نات در صورت نصب فویل پاشنه به ترتیب %19/31 و %26/44 کاهش RAO حرکات هیو و پیچ مشهود بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ahmadpour B. 2019. Modeling of Dual Purpose Caisson Breakwaterv (semi-circular) and Energy Generator System, M.Sc. Thesis, Chabahar Maritime University, Iran.
Begovic, E., Bertorello, C. and Pennino, S., 2014a. Experimental seakeeping assessment of a warped planing hull model series. Ocean Engineering83, pp.1-15.
Begovic E and Luca L and Pennino S. 2014b. Vertical Motion Assessment for Planing Hulls. 5-13p.
BERO, A.B., 2009. Performance Prediction for High Speed Craft (Doctoral dissertation, Universiti Teknologi Malaysia).
Fridsma, G., 1969. A systematic study of the rough-water performance of planing boats. Stevens Inst of Tech Hoboken NJ Davidson Lab.
Fridsma, G., 1971. A Systematic Study of the Rough-Water Performance of Planing Boats. Irregular Waves-Part 2. STEVENS INST OF TECH HOBOKEN NJ DAVIDSON LAB.
International Towing Tank Conference (ITTC), 2014. Ocean Engineering Committee, Final report and recommendation to the 27th ITTC. In: Proceedings of the 27th ITTC, Copenhagen.
Kim, S. and Lee, H.H., 2011, June. Fully nonlinear seakeeping analysis based on CFD simulations. In The Twenty-first International Offshore and Polar Engineering Conference. OnePetro.
Larsson, L., Stern, F. and Visonneau, M., 2013. CFD in ship hydrodynamics—results of the Gothenburg 2010 workshop. In MARINE 2011, IV International Conference on Computational Methods in Marine Engineering: Selected Papers (pp. 237-259). Springer Netherlands.
Moghaddas Ahangari, A., Zeraatgar, H. and Shariati, S.K., 2018. Experimental measuring of Esso Osaka maneuvering hydrodynamic coefficients in towing tank. Journal of Marine Science and Technology17(1), pp.110-122. (In Persian).
Que´ rard, A., Temarel, P. and Turnock, S.R., 2008, January. Influence of viscous effects on the hydrodynamics of ship-like sections undergoing symmetric and anti-symmetric motions, using RANS. In International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering (Vol. 48227, pp. 683-692).
Savitsky, D., 1964. Hydrodynamic design of planing hulls. Marine Technology and SNAME News1(04), pp.71-95.
Savitsky, D. and Brown, P.W., 1976. Procedures for hydrodynamic evaluation of planing hulls in smooth and rough water. Marine Technology and SNAME News13(04), pp.381-400.
Savitsky, D. and Koelbel, J.G., 1993. Seakeeping of hard chine planing hulls. SNAME.
Shadkam, S., Gholami, E.D. and Al Ali, N., 2017. Gyroscope and activated anti-rolling tank equations in ship roll damping. Journal of Marine Science and Technology15(4), pp.97-103. (In Persian).
Tezdogan, T., Incecik, A. and Turan, O., 2016. Full-scale unsteady RANS simulations of vertical ship motions in shallow water. Ocean Engineering123, pp.131-145.