نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

امروزه اقتصادهای نوظهور مسیر توسعه‌یافتگی را در گسترش فعالیت­ های تجاری به خارج از مرزهای خود می­ بینند. گسترش مرزهای رقابت، منجر به توجه بیشتر کسب‌وکارها به توسعه عملکرد خود در حوزه بین ­المللی شده و عواملی همچون عملکرد صادراتی به هدفی برای بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است. در این راستا مناطق آزاد حوزه ­ای اقتصادی و پویا هستند که با فراهم کردن منابع حمایتی، مسیری برای پشتیبانی بهتر از کسب‌وکارها را فراهم کرده­ اند. همچنین شبکه ­سازی تجاری و تشکیل گروه­ های کسب‌وکار چارچوبی برای همکاری و توسعه قابلیت ­های رقابتی را برای شرکت­ ها در این اقتصادها به وجود آورده است. برای این منظور با تکیه بر رویکرد استراتژیک مبتنی بر رابطه، در این پژوهش مجموعه ­ای از؛ عوامل درون‌سازمانی (مانند؛ شبکه­ گرایی، حمایت مدیریت، گرایش بلندمدت)، عوامل بین سازمانی (مانند؛ اطمینان، وابستگی، اعتماد، شکاف تعاملی کم، تناسب همکاران) و عوامل بیرونی (مانند؛ حمایت دولت، آشفتگی بازار، موانع ورود به صنعت) برای بررسی عملکرد صادراتی شرکت ­های فعال در بستر منطقه آزاد با نگاهی شبکه محور مورد تحلیل قرار گرفتند. برای برازش مدل پژوهش، نمونه­ ای متشکل از 151 شرکت فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی انتخاب و با ابزار پرسشنامه و تکنیک مدل ­سازی معادلات ساختاری (با استفاده از نرم­افزار smart PLS)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید تأثیر هر یک از عوامل؛ درون‌سازمانی، بین سازمانی و بیرونی بر عملکرد صادراتی است. همچنین اثر تعدیل‌کنندگی روابط سیاسی در مدل پژوهش تنها در رابطه عوامل بیرونی بر عملکرد صادراتی معنادار بوده و در سایر روابط در سطح معناداری 95 درصد مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Acquaah, M., 2007. Managerial social capital, strategic orientation, and organizational performance in an emerging economy. Strategic management journal28(12), pp.1235-1255. DOI: 10.1002/smj.632.
Akbari, M., Azbari, M.E. and Chaijani, M.H., 2019. Performance of the firms in a free‐trade zone: The role of institutional factors and resources. European Management Review16(2), pp.363-378. DOI: 10.1111/emre.12163.
Atuahene-Gima, K., 2005. Resolving the capability–rigidity paradox in new product innovation. Journal of marketing69(4), pp.61-83. DOI: 10.1509/jmkg.2005.69.4.61.
Chiu, R.H., Lirn, T.C., Li, C.Y., Lu, B.Y. and Shang, K.C., 2011. An evaluation of free trade port zone in Taiwan. The Asian Journal of Shipping and Logistics27(3), pp.423-445. DOI: 10.1016/S2092-5212(11)80020-9.
Chung, H.F., 2010. International marketing decision governance, standardisation, and performance: A framework in the cross‐market scenario. European Journal of Marketing44(11/12), pp.1642-1666. DOI: 10.1016/S2092-5212(11)80020-9.
Chung, H.F., Yang, Z. and Huang, P.H., 2015. How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of business research68(6), pp.1216-1224. DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.11.016.
Chung, H.F. and Kuo, T., 2018. When and how managerial ties matter in international competitive strategy, export financial and strategic performance framework: a standardized or customized approach?. European Journal of Marketing52(1/2), pp.260-278. DOI: 10.1108/EJM-05-2015-0305.
Cuervo-Cazurra, A., 2008. The multinationalization of developing country MNEs: The case of multilatinas. Journal of international Management14(2), pp.138-154. DOI: 10.1016/j.intman.2007.09.001.
Dyer, J. H., and Singh, H. 1998. The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Academy of Management Review, 23(4), pp: 660–679. DOI: 10.5465/amr.1998.1255632.
Dyer, J., Singh, H. and Kale, P. 2008. Splitting the pie: rent distribution in alliances and networks, Managerial and Decision Economics, 29(2), pp: 137-148. DOI: 10.5465/amr.1998.1255632.
Falahat, M., Knight, G. and Alon, I., 2018. Orientations and capabilities of born global firms from emerging markets. International Marketing Review. DOI: 10.1108/IMR-01-2017-0021.
George, R. and Kabir, R., 2008. Business groups and profit redistribution: A boon or bane for firms? Journal of Business Research61(9), pp: 1004-1014. DOI: 10.1016/j.jbusres.2007.12.002
Gu, F.F., Hung, K. and Tse, D.K., 2008. When does guanxi matter? Issues of capitalization and its dark sides. Journal of marketing72(4), pp: 12-28. DOI: 10.1509/jmkg.72.4.01
Guo, H., Xu, E. and Jacobs, M., 2014. Managerial political ties and firm performance during institutional transitions: An analysis of mediating mechanisms. Journal of Business Research67(2), pp:116-127. DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.11.009.
Jiang, Z.Henneberg, S. and Naudé, P. 2011. The importance of trust vis-à-vis reliance in business relationships: some international findings, International Marketing Review, 28(4), pp: 318-339. DOI: 10.1016/j.jbusres.2012.11.009.
Karabag, S.F. and Berggren, C., 2014. Antecedents of firm performance in emerging economies: Business groups, strategy, industry structure, and state support. Journal of Business Research67(10), pp: 2212-2223. DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.01.004.
Khatua, A., 2017. Does business group affiliation matter for external debt finance? Evidence from India. Asian Business & Management16, pp: 290-322. DOI: 10.1057/s41291-017-0021-7.
Li, J.J., 2005. The formation of managerial networks of foreign firms in China: The effects of strategic orientations. Asia Pacific Journal of Management22, pp.423-443. DOI: 10.1007/s10490-005-4118-8.
Li, J.J., Zhou, K.Z. and Shao, A.T., 2009. Competitive position, managerial ties, and profitability of foreign firms in China: An interactive perspective. Journal of International Business Studies40, pp.339-352. DOI: 10.1057/jibs.2008.76.
Li, H., de Zubielqui, G.C. and O’Connor, A., 2015. Entrepreneurial networking capacity of cluster firms: a social network perspective on how shared resources enhance firm performance. Small business economics45, pp: 523-541. DOI: 10.1007/s11187-015-9659-8.
Ma, X. and Lu, J.W., 2017. Business group affiliation as institutional linkages in China’s emerging economy: A focus on organizational traits and institutional conditions. Asia Pacific Journal of Management34, pp: 675-697. DOI: 10.1007/s10490-017-9517-0.
Mahmood, I.P. and Zheng, W., 2009. Whether and how: Effects of international joint ventures on local innovation in an emerging economy. Research Policy38(9), pp: 1489-1503. DOI: 10.1016/j.respol.2009.07.003.
Malik, O.R. and Kotabe, M., 2009. Dynamic capabilities, government policies, and performance in firms from emerging economies: Evidence from India and Pakistan. Journal of Management Studies46(3), pp: 421-450. DOI: 10.1111/j.1467-6486.2008.00817.x.
Mouzas, S., Henneberg, S. and Naudé, P., 2007. Trust and reliance in business relationships. European Journal of Marketing41(9/10), pp: 1016-1032. DOI: 10.1108/03090560710773327.
Mu, J. and Di Benedetto, A., 2011. Networking capability and new product development. IEEE Transactions on Engineering Management59(1), pp: 4-19. DOI: 10.1109/TEM.2011.2146256.
Mu, J., Thomas, E., Peng, G. and Di Benedetto, A., 2017. Strategic orientation and new product development performance: The role of networking capability and networking ability. Industrial Marketing Management64, pp: 187-201. DOI: 10.1016/j.indmarman.2016.09.007.
Ozorhon, B., Arditi, D., Dikmen, I. and Birgonul, M.T., 2008. Effect of partner fit in international construction joint ventures. Journal of Management in Engineering24(1), pp.12-20. DOI: 10.1061/(ASCE)0742-597X(2008)24:1(12).
Palmatier, R.W., Dant, R.P. and Grewal, D., 2007. A comparative longitudinal analysis of theoretical perspectives of interorganizational relationship performance. Journal of marketing71(4), pp.172-194. DOI: 10.1509/jmkg.71.4.17.
Paulraj, A., Lado, A.A. and Chen, I.J., 2008. Inter-organizational communication as a relational competency: Antecedents and performance outcomes in collaborative buyer–supplier relationships. Journal of operations management26(1), pp.45-64. DOI: 10.1016/j.jom.2007.04.001.
Peña-Vinces, J.C., Acedo, F.J. and Roldán, J.L., 2014. Model of the international competitiveness of SMNEs for Latin American developing countries. European Business Review26(6), pp.552-567. DOI: 10.1108/EBR-03-2013-0039.
Ploetner, O. and Ehret, M., 2006. From relationships to partnerships—new forms of cooperation between buyer and seller. Industrial Marketing Management35(1), pp.4-9. DOI: 10.1016/j.indmarman.2005.08.006.
Popli, M., Akbar, M., Kumar, V. and Gaur, A., 2017. Performance Impact of Temporal Strategic Fit: E ntrainment of Internationalization with Pro‐Market Reforms. Global Strategy Journal7(4), pp.354-374. DOI: 10.1002/gsj.1160.
Purkayastha, S., Kumar, V. and Lu, J.W., 2017. Business group heterogeneity and the internationalization-performance relationship: Evidence from Indian business groups. Asia Pacific Journal of Management34, pp.247-279. DOI: 10.1007/s10490-016-9489-5.
Racela, O.C., Chaikittisilpa, C. and Thoumrungroje, A., 2007. Market orientation, international business relationships and perceived export performance. International Marketing Review. DOI: 10.1108/02651330710741794.
Ragu-Nathan, B.S., Apigian, C.H., Ragu-Nathan, T.S. and Tu, Q., 2004. A path analytic study of the effect of top management support for information systems performance. Omega32(6), pp.459-471. DOI: 10.1016/j.omega.2004.03.001.
Sheng, S., Zhou, K.Z. and Li, J.J., 2011. The effects of business and political ties on firm performance: Evidence from China. Journal of Marketing75(1), pp.1-15. DOI: 10.1509/jm.75.1.1.
Shu, R., Ren, S. and Zheng, Y., 2018. Building networks into discovery: The link between entrepreneur network capability and entrepreneurial opportunity discovery. Journal of Business Research, 85, pp.197-208. DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.12.048.
Su, C., Yang, Z., Zhuang, G., Zhou, N. and Dou, W., 2009. Interpersonal influence as an alternative channel communication behavior in emerging markets: The case of China. Journal of International Business Studies, 40, pp.668-689. DOI: 10.1057/jibs.2008.84.
Thorgren, S., Wincent, J. and Örtqvist, D. 2011. Unleashing synergies in strategic networks of SMEs: The influence of partner fit on corporate entrepreneurship. International Small Business Journal, 30(5), pp.453–471. DOI: 10.1177/026624261037529.
Tsai, W., 2001. Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. Academy of management journal44(5), pp.996-1004. DOI: 10.5465/3069443.
Xu, D., Huo, B. and Sun, L., 2014. Relationships between intra-organizational resources, supply chain integration and business performance: an extended resource-based view. Industrial Management & Data Systems. DOI: 10.1108/IMDS-05-2014-0156.
Young, L. and Miyagiwa, K.F., 1987. Unemployment and the formation of duty-free zones. Journal of Development Economics26(2), pp.397-405. DOI: 10.1016/0304-3878(87)90038-1.